Kategorie
Aktualności

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA
W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

PODSTAWA PRAWNA:

1)   ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),

2)   ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),

3)   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2020 r.  poz. 1166)

4)    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.),

Wytyczne GIS, MZ i MEN

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Niniejsza Procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, obejmujące wszystkich pracowników Przedszkola im. Kubusia Puchatka  w Sadowie oraz rodziców i dzieci uczęszczających do placówki.

2.   Celem Procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,

§ 2.

PRACA PRZEDSZKOLA W REŻIMIE SANITARNYM

1.   Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ustala się następujące godziny pracy Przedszkola: od 6.30- 16.00

2.   Do placówki mają wstęp tylko zdrowi pracownicy przedszkola i dzieci.

3.  Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach przebywających w jednej sali nie może  przekraczać 25- sala 5 – 6 latków, 18 dzieci –  sala średniaków,  16 dzieci – sala maluchów

4. W godzinie od 6.30 – 8.00 dzieci przyprowadzane są do sali zbiorczej. Od godziny 8.00 czynne są już wszystkie oddziały. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny dzieci przychodzące do przedszkola przyprowadzane są do sali danego oddziału.

5. Dzieci będą przyprowadzane do przedszkola według ustalonego harmonogramu.

6. Do oddziału przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie.

7. Organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych oddziałów dzieci – poszczególne oddziały pracują w wyznaczonych godzinach, dotyczy to także przebywania dzieci na powietrzu.

8. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.

9. Dla najmłodszych dzieci organizowane jest leżakowanie. Każde dziecko posiada własny leżak, swój koc i poduszkę, które są systematycznie prane i dezynfekowane

10. Niedopuszczalne jest przyjście dziecka do Przedszkola, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.

§ 3.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1.   Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom życia przedszkolnego (m. in. zaopatrzenie w odpowiednie środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej).

2.   Przy wejściu do Przedszkola umieszcza płyn dezynfekujący, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci oraz zakładania i bezpiecznego użytkowania oraz zdejmowania rękawiczek i maseczek.

3.   Dyrektor zaopatruje przedszkole w termometr bezdotykowy i uzyskuje zgodę na pomiar temperatury dziecka w sytuacji wystąpienia u niego niepokojących objawów chorobowych.

4.   Dyrektor monitoruje codzienną prace pracowników Przedszkola na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w szczególności w zakresie:

a)   dezynfekcji powierzchni dotykowych,

b)   dezynfekcji zabawek, przyborów sportowych (np. piłki, skakanki),

c)   usunięcia przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować
(np. pluszowe zabawki).

5.       W przypadku korzystania przez dzieci z urządzeń terenowych, Dyrektor sprawdza, czy sprzęt  na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zabezpiecza go przed używaniem.

6.   Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczania pracowników (odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji, dystans społeczny).

7.   Organizuje się zmianowe wydawanie posiłków.

8.       Dyrektor organizuje na terenie placówki tzw. izolatorium – miejsce, w którym będą izolowane osoby wykazujące niepokojące objawy chorobowe sugerujące zakażenie koronawirusem.

9.       W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor odsuwa pracownika od pracy oraz:

a)   wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci,

b)   powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu,

c)   pracownika izoluje w izolatorium.

10.  Dyrektor odpowiada za postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zagrożenia epidemicznego.

11.  Dyrektor informuje rodziców o Procedurze oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do Przedszkola na zebraniu z rodzicami oraz poprzez umieszczenie Procedury na stronie internetowej Przedszkola oraz obok wejścia na teren placówki.

§ 4.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1.   Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

2.   W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pracownik placówki decyzją lekarza nie przychodzi do pracy i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora.

3.   Do placówki wszyscy pracownicy wchodzą wyznaczonym wejściem i wychodzą z niego wyznaczonym wyjściem.

4.   Pracownicy bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk według instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją (instrukcje powinny być umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

5.   Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.

Pracownicy pedagogiczni:

a)   pracują według  ustalonego  przez  Dyrektora harmonogramu z wyznaczonymi oddziałami  dzieci,

b)   wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem,

c)   instruują dzieci, pokazują techniki prawidłowego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce,

d)   przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na plac zabaw

e)   unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub na placu zabaw ,

f)    wietrzą sale, w których pracują,

g)   dbają o usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować,  np. pluszowe zabawki, dywany, firanki

h)   zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra,

i)    odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.

6.   Pracownicy obsługi i administracji:

a)   pracują, zachowując szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa,

b)   stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, rękawiczki),

c)   wykonują zadania, utrzymując odległość 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy,

d)   ograniczają kontakt z dziećmi oraz nauczycielami,

e)   wietrzą pomieszczenia, w których pracują,

f)    powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie
i starannie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem,

g)   wszystkie obszary często używane (np. toalety, ciągi komunikacyjne), regularnie
i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem oraz środka dezynfekującego,

h)   po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni,

i)    tylko intendentka ma wstęp do magazynu, dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, zwracając uwagę na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu; dostawca nie wchodzi na teren placówki, towar zaś zostawia przed drzwiami placówki.

j)    po wyjściu dzieci z jadalni czyszczą blaty stołów i poręcze krzeseł

k)   wielorazowe naczynia i sztućce myją w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 °C

8. Pracownicy wskazani przez Dyrektora :

a)   odbierają dziecko przyprowadzone przez rodzica/opiekuna prawnego, zachowując wszelkie wymagane zasady bezpieczeństwa epidemicznego, kierują
go do szatni, a następnie odprowadzają do grupy,

b)   po zakończonych zajęciach po zgłoszeniu przybycia rodzica/opiekuna prawnego odbierają dziecko z sali, kierują do szatni, a następnie odprowadzają do drzwi wyjściowych
i przekazują rodzicom/opiekunom prawnym.

§ 5.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1.   Rodzice/opiekunowie  prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie
w okresie pandemii COVID-19.

2.   Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco do przekazywania Dyrektorowi lub wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka

3.   Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji Dyrektorowi.

4.   Do Przedszkola przyjmowane są tylko zdrowe dzieci, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

5.   Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem,
w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.

6.   W czasie pobytu dziecka w Przedszkolu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani
do odbierania telefonów z placówki.

7.   Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do:

a)   bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów, zabawek do placówki,

b)   systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania,

c) rodzice i osoby postronne powinny być zaopatrzone w maseczki a przed wejściem do przedszkola powinny zdezynfekować ręce.

d) rodzice oraz osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren przedszkola lecz tylko do przedsionka.

e) rodzice wchodzą do przedsionka i przekazują dziecko pracownikowi pełniącemu dyżur.

f) w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu, za zgodą dyrektora, rodzic może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (noszenie maseczek, dezynfekcja rąk) z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra.

§ 6.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1.   Z Procedurą postępowania z dzieckiem chorym rodzice/opiekunowie prawni zostają zapoznani na pierwszym zebraniu ogólnym i poprzez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

2.   Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych
oraz wszystkich pracowników Przedszkola.

3.   W przypadku dziecka, u którego zaobserwowano objawy chorobowe np. temperatura powyżej 37,2 oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe lub które samo zgłasza złe samopoczucie, stosuje się następujący tryb postępowania:

a) nauczyciel zawiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji,

b) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o stwierdzeniu objawów chorobowych,

c) wyznaczony przez Dyrektora pracownik zabezpiecza się za pomocą fartucha ochronnego, maski ochronnej, rękawiczek i bezzwłocznie izoluje dziecko w wyznaczonym pomieszczeniu w Przedszkolu oraz pozostaje z nim, utrzymując min. 2 metrowy dystans.

4.   Po otrzymaniu od Dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka,              rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka z Przedszkola bez zbędnej zwłoki.

5.   W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi lub jeżeli rodzic/opiekun prawny nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, nauczyciel informuje
o powyższym fakcie Dyrektora.

6.   Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublińcu,
w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999, w celu ustalenia dalszych działań.

7.   Jeżeli u dziecka, które przebywało w Przedszkolu lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia COVID-19, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Dyrektora placówki.

8.   W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika, stosuje się następujący tryb postępowania:

a)     pracownik zgłasza fakt Dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do izolatorium,

b)     Dyrektor wyznacza pracownika do pomocy osobie odizolowanej, który przed przystąpieniem do działań zakłada fartuch ochronny, maskę ochronną, rękawiczki,

c) pracownik wyznaczony do pomocy oraz osoba odizolowana utrzymują między sobą
min. 2 metrowy dystans,

d) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie w okresie pandemii COVID-19 wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.
i obowiązuje do czasu zakończenia pandemii COVID-19.

2.   Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *