Kategorie
Aktualności

ORGANIZACJA PRACY OD 29.03-09.04 2021

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci!

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nauczanie we wszystkich oddziałach przedszkolnych w dniach od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. odbywa się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie będzie ono zorganizowane wg poniższych zasad:

 

ZASADY PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO

 

 1. Zdalne nauczanie prowadzone jest za pomocą komunikatora społecznego WhatsApp.
 2. Nauczyciel – wychowawca wysyła materiały do pracy, sprawdza i komentuje odesłane zadania i prace dzieci, odpowiada na pytania, tłumaczy wysyłany do realizacji materiał, udziela porad, instrukcji, konsultacji i wskazówek w wybranej formie w godzinach pracy ze swoim oddziałem.
 3. Nauczyciel – wychowawca oddziału pozostaje do dyspozycji dzieci i rodziców (rozumianych dalej również jako opiekunowie prawni) za pośrednictwem komunikatora społecznego „WhatsApp” w określonych dla niego godzinach pracy.
 4. W czasie pracy nauczyciel prowadzi również czynności wynikające z jego obowiązków pozostając do dyspozycji dzieci i rodziców, a w szczególności odpowiadając na pytania dziecka lub rodzica dotyczące wykonywania prac i zadań.
 5. Jeżeli istnieje taka konieczność i w szczególnych przypadkach, nauczyciel – wychowawca może również komunikować się z rodzicami dzieci w godzinach innych niż wymienione w ust. 2 w ustalonej przez siebie formie, po poinformowaniu dyrektora.
 6. Zajęcia religii i języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych odbywają się w dni, wynikające z planu zajęć. Nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wykonują czynności związane z prowadzeniem zajęć. Nauczyciele religii i języka angielskiego wysyłają materiały za pośrednictwem platformy WhatsApp dla każdego oddziału.
 7. Zajęcia z logopedą odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez indywidualne ustalone z rodzicami konsultacje i wysyłane materiały do ćwiczeń.
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziałach przedszkolnych, ma w szczególności na uwadze:
 9. a) równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,
 10. b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 11. c) możliwości psychofizyczne dzieci do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 12. e)  ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
 13. f)  konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.
 14. Rodzice informowani są o osiąganych postępach dziecka w trakcie nauczania zdalnego poprzez indywidualne konsultacje z wychowawcą oddziału.
 15. Obecność na zajęciach prowadzonych za pośrednictwem komunikatora społecznego WhatsApp uznana jest poprzez potwierdzenie otrzymania zadań i materiałów do realizacji.
 16. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z uczestniczeniem w zajęciach, rodzic może w najbliższym możliwym terminie powiadomić o zaistniałej sytuacji sekretariat przedszkola drogą telefoniczną lub mailową.
 17. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwiana jest przez rodzica dziecka poprzez wiadomość do wychowawcy za pośrednictwem sekretariatu przedszkola drogą telefoniczną lub mailową lub wiadomość za pośrednictwem komunikatora społecznego WhatsApp.
 18. Nagrywać i przechowywać  materiały z zajęć na ustalonych nośnikach mogą jedynie nauczyciele.
 19. Zabrania się upublicznienia prowadzonych zajęć, w szczególności zabrania się nagrywania, fotografowania, tworzenia printscreenów.
 20. Dyrektor przedszkola ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, do którego uczęszczają dzieci, na wniosek:
 • rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • rodziców dzieci, którzy:
 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. e) wykonują działania ratownicze,
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek,
 12. Organizacja zajęć odbywa się w czasie pracy przedszkola.
 13. Organizacja zajęć odbywa się zgodnie z aktualnymi wytycznymi wskazującymi zasady przebywania uczniów w przedszkolu przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki.
 14. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 15 następuje w formie pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sadow@interia.pl do dyrektora przedszkola, co najmniej na 1 dzień roboczy przed chęcią skorzystania z zajęć w przedszkolu.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *