Kategorie
Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE ZDALNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE ZDALNEJ

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RORO) informuję Panią/Pana, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadowie ul. Powstańców Śl.72  reprezentowany przez dyrektora ZSP w Sadowie.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadowie pełni Pani Dagmara Witczak. Kontakt z Inspektorem możliwy jest na adres skrzynki elektronicznej: dw_iod@onet.pl.
  3. Posiadane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka w postaci imienia i nazwiska, wizerunku – poprzez jego udział w zajęciach – wykorzystywane będą ze względu na konieczność prowadzenia przez placówkę zajęć dydaktycznych zdalnych na podstawie § 3a.1.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492).
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie danych wynika z obowiązku ciążącego na administratorze.
  5. Placówka co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  6. W związku z przetwarzaniem danych, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  7. Posiada Pani/Pan prawo:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

2) usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO);

3) ograniczenia przetwarzania;

4) prawo wniesienia sprzeciwu;

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
  3. Pani/Pana będą przetwarzane do czasu ustania epidemii koronawirusa i powrotu do zajęć dydaktycznych w formie standardowej.

 

 

 

Data: 31.03.2019

 

ADO: Małgorzata Wachowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *