Jak pracujemy ?

GODZINY OTWARCIA:

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.00

Aktualnie do przedszkola uczęszcza 61 dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Dzieci podzielone są na grupy według wieku:

 • Maleństwa 3 – 4 latki
 • Króliczki 4 – 5 latki
 • Tygryski  6 latki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU:

  • 6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne, kontakt indywidualny z rodzicami;
  • 8.00 – 8.30 – ranek: zabawy w grupie, ćwiczenia poranne, wspólne zabawy ze śpiewem;
  • 8.30 – 9.30 – śniadanie;
  • 9.30 – 11.00 – sytuacje edukacyjne, zajęcia programowe, praca indywidualna;
  • 11.00 – 12.15 – zabawy dowolne, spacery, wycieczki, pobyt na placu zabaw;
  • 12.15 – 13.00 – obiad;
  • 12.15 – 13.00 – rozchodzenie się do domu dzieci nie korzystających z obiadu;
  • 13.00 – 14.00 – zabawy kierowane przez nauczycieli, praca korekcyjno wyrównawcza, zajęcia dodatkowe, relaksacja dzieci z grupy młodszej;
  • 14.00 – 14.30 – podwieczorek;
  • 14.30 – 15.30– zabawy dowolne, praca indywidualna;
  • 15.30 -16.00 – rozchodzenie się dzieci do domu, kontakty z rodzicami;

   CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA:

   1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
   2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka
   3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

   1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

   2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

   3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

   4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

   5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

   6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

   7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

   8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

   9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

   10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

   11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

   12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

   13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

   14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

   15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

   16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

   17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

   PERSONEL:

   • dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – mgr Karol Sobala
   • wicedyrektor Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego – mgr Sylwia Osadnik
   • wychowawca grupy 6 latków – Beata Plaza
   • wychowawca grupy 4-5 latków –  mgr Małgorzata Celińska – Krysik
   • wychowawca grupy 3-4 latków – mgr Iwona Piguła
   • nauczyciel  – mgr Patrycja Katryniok
   • katecheta – mgr Ewelina Pietrzak
   • nauczyciel j. angielskiego – mgr Karol Sobala
   • pomoc nauczyciela / woźna (maluszki) – Pani Barbara Styczyrz
   • pomoc nauczyciela / woźna  (średniaki) – Pani Joanna Macoch
   • pomoc nauczyciela / woźna (starszaki)- Pani Daria Umlauf
   • intendentka – Pani Ewelina Spałek
   • kucharka – Pani Joanna Sukiennik
   • pomoc kuchenna  – Pani Katarzyna Imiołczyk
   • palacz, st. konserwator – Pan Mieczysław Dąbroś

    

    

   ZAJĘCIA DODATKOWE

  • Język angielski – poniedziałek, środa
  • Religia – poniedziałek, środa