Dokumenty

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych dzieci , rodziców / opiekunów prawnych jest Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie reprezentowane przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
 •  „Na podstawie art. 37 ust. 7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch, mail: biuro@protecton.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
 2. zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, promocji i potrzeb funkcjonowania przedszkola na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący
 • Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;
 • Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)
 • Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi ,mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);
 • Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania przedzkola jest dobrowolne

 

Sadów , dnia 25.05.2018                                                                                                                                                                  Administrator Danych Osobowych

Regulamin wycieczek i spacerów

Regulamin wycieczek i spacerów

obowiązujący w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie.

Podstawa prawna:

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

§ 1

1. Organizatorem wycieczek i spacerów jest Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie.

2. W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać z Radą Rodziców Przedszkola , ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, które zajmują się krajoznawstwem i turystyką.

3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych i poza nimi.

4. Działalność ta obejmuje następujące formy:

a) spacery i wycieczki edukacyjno-innowacyjne realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego,

b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne niewymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

§ 2

1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola.

2. Organizacja i program wycieczki i spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze w najbliższej okolicy.

4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 3

1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.

2. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna – kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzane najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora lub wicedyrektora zespolu.

3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej deklaracji rodziców.

4. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.

6. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia przedszkole.

§ 4

1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.

3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.

4. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.

5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.

7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

§ 5

1. Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego nadzoruje właściwą, zgodą z prawem organizację wycieczki.

2. Do podstawowych zadań dyrektora  należy:

a) czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki,

b) wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola,

c) gromadzenie dokumentacji wycieczki,

d) dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki oraz dokonanie rozliczenia po jej zakończeniu,

e) zorganizowanie transportu i wyżywienia.

§ 6

1. Kierownikiem wycieczki przedszkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.

2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

a) opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie Karty wycieczki,

b) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

c) zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

d) określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu,

e) zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,

f) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu.

§ 7

1. Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki są nauczyciele przedszkola oraz rodzice biorący udział w wycieczce lub spacerze.

2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej i maluchów – co najmniej dwie osoby).

3. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej i maluchów -co najmniej dwie osoby).

4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,

b) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu
i harmonogramu wycieczki,

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

d) zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,

e) nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,

f) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

§ 8

1. Uczestnikami wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.

2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:

a) przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczki czy spaceru,

b) przestrzeganie zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,

d) zachowanie porządku,

e) reagowanie na umówione sygnały.

§ 9

1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.

2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola i musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.

§ 10

1. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego  wspólnie z Radą Pedagogiczną.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Niniejszy regulamin podpisano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2011r.

Co dziecko powinno zabrać na wycieczkę?
Podróż z dzieckiem, szczególnie małym, jest bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym, dlatego należy się do niej starannie przygotować.

Przygotowanie w domu

1. Jedzenie przed podróżą. Najlepiej, jeżeli będzie to taki posiłek, jaki dziecko zwykle zjada. W przedszkolu będzie śniadanie o zwyklej porze. Powinniśmy unikać nadmiernego karmienia dziecka niejako na zapas, żeby nie było głodne. Nadmierna ilość posiłku na pewno zaszkodzi. Pamiętamy, że pół godziny przed podróżą powinniśmy podać dziecku odpowiedni lek, jeżeli występuje choroba lokomocyjna.

2. Jak ubrać dziecko?

Wygodnie, luźno, bez krępujących gum, pasków, zamków, nadmiernej ilości guzików, najlepiej ubranie dresowe. Należy zadbać o nakrycie Glowy.

3.Lista rzeczy, które dziecko powinno zabrać na wycieczkę:

– woreczek foliowy do „nagłych przypadków”, najlepiej dwa, szczelne, dość mocne, średniej wielkości,

– mokre chusteczki do wytarcia rąk, buzi lub ubrania,

– chusteczki higieniczne, jedno małe opakowanie,

– zmienne ubranie, co najmniej: koszulka, majteczki, spodnie, skarpetki,

– wygodne buty, najlepiej sportowe, takie, które nie spowodują otarć (nie powinny to być buty włożone po raz pierwszy),

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę: ……Przedszkole  im. Kubusia Puchatka w Sadowie ………………godz.…………………………………………………..

Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki: …Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie  ,     godz.…………………………………………………….

Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………………

Trasa wycieczki: …………………………………………………………………..

Termin wycieczki …………………………………………………………………………………..

Cel wycieczki: ……………………………………………………………………………

Opiekunowie: ……………………………………………………………………………….

Należy wyposażyć dziecko w wygodny strój i obuwie, picie, młodsze dzieci ubranko na zmianę. Dzieciom z choroba lokomocyjną należy podać lekarstwa.

Jednocześnie informuję, że Regulamin wycieczek przedszkolnych został podany na zebraniu w dniu 30 sierpnia 2011 r oraz jest dostępny u dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadowie lub na stronie internetowej www.przedszkolesadow.pl

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU im.KUBUSIA PUCHATKA W SADOWIE

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

W PRZEDSZKOLU im. KUBUSIA PUCHATKA

W SADOWIE

 

 

 

Podstawa prawna:

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69).

• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. Nr 139 poz. 1132),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. .U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400),

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

• Statut przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez to dyrektora Zespołu.

§ 2

 

Dyrektor zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

§ 3

1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki.

2. Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się protokół , który podpisują osoby biorące w niej udział.

 

ROZDZIAŁ II

 

§ 4

1.Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci.

2.Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela.

3.W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci będących pod jego opieką, nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności.

4. Nie wolno zostawiać dzieci bez opieki.

5.Uchybienie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.

 

§ 5

1 W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie:

a) przestrzegania norm określonych zachowań, w sytuacjach typowych dla funkcjonowania

dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, łazience, szatni, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze);

b)znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

c)unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych;

d)bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

e)oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zgubienia się;

f) obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami itp.

2.Dziecku nie wolno :

a)wychodzić samodzielnie z sali, z placu zabaw , z budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej.

b)łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania,

c)narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.

3 Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:

a) ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w przedszkolu;

b) wdrożenia dzieci do obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowania przedszkolnego i programu wychowawczego przedszkola;

c)zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania.

§ 6

1 Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy, w

szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw lub poza terenem przedszkola.

2 Nauczyciel i opiekunowie mają obowiązek, w szczególności podczas pobytu dzieci na placu zabaw, przebywać w miejscach największych zagrożeń .

3 Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

4.Podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach w przedszkolu uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dzieci.

5. Dzieci przemieszczają się parami ( na wycieczce pieszej, itp.).

6.W szatni oraz łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola.

7.Nauczyciele lub osoby pomagające nauczycielowi zobowiązani są do monitorowania tych pomieszczeń.

8. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia

dziecka pozostającego bez opieki w każdym miejscu poza salą.

9. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzania zabezpieczeń drzwi , okien, bram w trakcie swej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.

§ 7

Organizacja wycieczek przebiega na zasadach określonych w Regulaminie wycieczek.

§ 8

Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść, z podaniem miejsca, celu wyjścia, planowanego czasu pobytu oraz liczby dzieci.

§ 9

W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku

 

 

§ 10

 

1 Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci według zasad określonych w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

2 Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego, czystego, ubranego w odzież adekwatną do pogody.

3 Rodzice przed oddaniem dziecka do grupy powinni kontrolować, czy dziecko nie posiada

przedmiotów zagrażających jego bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu rówieśników.

4.Dyrektor , nauczyciele oraz pozostały personel przedszkola z powodu braku uprawnień medycznych nie może podać dzieciom żadnych leków.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

§ 11

 

1. Teren przedszkola musi być ogrodzony.

2. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

 

§ 12

 

1. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie.

2. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w każdej sali zajęć oraz przy jadalni i są zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

4. Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie, a w razie potrzeby także podczas zajęć.

§ 13

 

1. W salach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18oC.

2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

 

§ 14

 

1. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.

2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.

 

§ 15

 

1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.

2. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).

3. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.

4. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.

5. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

 

 

§ 16

 

Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników.

§ 17

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu dnia 18 marca 2013 roku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA PUCHATKA W SADOWIE
Prawa i obowiązki rodziców.

Przedłużenie oddziaływania wychowawczego przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania.

Uprawnienia rodziców:

1.   rodzice maja prawo do znajomości zadań wychowawczych, kształcących i opiekuńczych wynikających z planów funkcjonujących w przedszkolu;

2.   uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego rozwoju i zachowania;

3.   wyrażania i przekazywania opinii dotyczących funkcjonowania przedszkola dyrektorowi przedszkola;

Interesowanie się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:

1.   systematyczne wnoszenie opłat za uczęszczające dziecko i przestrzeganie terminów płatności – do 10 każdego miesiąca

2.   branie czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach;

3.   zapoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych na tablicy ogłoszeń;

4.   pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola, włączanie do realizacji planu pracy z rodzicami;

5.   przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora lub wicedyrektora zespołu ;

6.   punktualne i systematyczne przyprowadzanie dzieci do przedszkola i zabieranie do domu.

7.   przyprowadzanie do przedszkola dziecka czystego i zdrowego, dbanie o estetyczny wygląd dziecka;

8.   zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola, wynikających z wykonywanych zadań wychowawczych.

9.   W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.

10.                Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola.

1.   Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy- wyklucza się pozostawienia samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni;

2.   Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach ustalonych w umowie;

3.   Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialne jest przedszkole.

Odbieranie dziecka z przedszkola.

1.   Rodzice osobiście odbierają dziecko z sali oddziału, w którym przebywa lub z placu zabaw lub powinni zgłosić to uprawnionemu pracownikowi. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej odpowiada ona za jego bezpieczeństwo;

2.   Rodzice odbierając dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczycielkę o tym, że zabierają dziecko z przedszkola;

3.   Bardziej szczegółowe informacje o dziecku rodzic może uzyskać w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielką, w umówionym terminie;

4.   Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców;

5.   Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione;

6.   Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa;

7.   Przed złożeniem deklaracji nauczyciel sprawdza zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki go okazać;

8.   Nauczycielka przekazuje kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole;

9.   Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;

10.               Fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;

11.               O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem;

12.               W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;

13.               W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami;

14.               Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

15.               Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

Konsultacje i spotkania rodziców z nauczycielkami.

1.   Spotkania z rodzicami mają na celu umożliwienie stałego kontaktu rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami, a w efekcie ich pełne uczestnictwo w procesie wychowawczo – opiekuńczym oraz dydaktycznym;

2.   W czasie pobytu dzieci w przedszkolu , dzieci są pod stałą opieką nauczyciela;

3.   Zebrania informacyjne z rodzicami powinny odbywać się po godzinach zajęć dydaktycznych. Na zebraniach powinni być tylko rodzice. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci obecnych na zebraniu z rodzicami ponoszą rodzice;

4.   W trakcie uroczystości przedszkolnych, tj. Bal Karnawałowy, Dzień Babci, Dzień Mamy, Festyn, zakończenie roku szkolnego itp. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych);

5.   Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego rodzice, (prawni opiekunowie);

6.   W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (Festyn) dzieci są pod wyłączną opieka swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność jego za bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel oddziału;

7.   W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w oddziałach odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach (opiekunach prawnych) – do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje nauczyciel;

8.   W czasie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice, (prawni opiekunowie).

Proszę o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawniejszym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1.      Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.      Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3.      W godzinach od 6.30 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz. 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.

4.      Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

5.      Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

6.      Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

7.      Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

8.      Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

1.      Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2.      Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

3.      Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

4.      Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

5.      W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

6.      Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

 

7.      Odbiór dziecka następuje  do godziny 16.00 na sali zbiorczej.

 

8.      Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

9.      Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

 

10.   Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 

 

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00.
 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 1. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.
 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu 29.08.2011r., rodzice w dniu 30.08.2011r. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (sierpień  – wrzesień).

2.      Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

3.      Procedura obowiązuje od dnia 01.09.12011 r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.08.2011 oraz Radę Rodziców w dniu 30.08.2011r.

Przedszkolny zestaw kart pracy obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

 

PRZEDSZKOLNY  ZESTAW   KART PRACY

OBOWIĄZUJĄCY  W PRZEDSZKOLU im. KUBUSIA PUCHATKA

 W SADOWIE

NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

 

 

Lp.

 

Przedmiot  

GRUPA

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

1

 

Wychowanie przedszkolne

 

6- latki

 

Kolorowy Start

z plusem

 

Wiesława Żaba-

Żabińska

 

MAC

 

2

Wychowanie

przedszkolne

 

5 –   latki

 

Kolorowy Start

 

 

Wiesława Żaba-

Żabińska

 

 

MAC

 

3

 

Wychowanie

przedszkolne

 

4-latki

 

 

Kolorowy Start

 

 

Wiesława Żaba-

Żabińska

 

 

MAC

 

4

 

Religia

 

5- latki

 

Spotkania dzieci Bożych

 

Dariusz Kurpiński

Jerzy Snopek

 

Jedność

 

5

 

Religia

 

 

6- latki

 

Kocham dobrego Boga

 

Elżbieta Osewska

Ks. Józef Stali

 

Jedność

 

 

Sadów,   04.06.2018r.

 

……………………………..                                                                                                                                                       podpis dyrektora zespołu

 

Przedszkolny zestaw programów obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

 

 PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OBOWIĄZUJĄCYCH  W  PRZEDSZKOLU im. KUBUSIA PUCHATKA

W SADOWIE   W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

lp

 

Miejsce realizacji Nazwa programu , wydawnictwo, autor Numer dopuszczenia
 

1

 

Grupa 3-6 latków

 

 

Nasze przedszkole

 

1/2015/2016

 

2

 

Grupa 5 -6 latków

 

 

W radości dzieci Bożych

 

2/2014/2015

 

3

 

Grupa 3-6 latków

 

 

Program wychowawczy Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie

 

 

3/2010/2011

 

 

4

 

Grupa 5- 6 latków

 

 

Program nauczania języka angielskiego

MacMillan

 

4/2011/2012

 

5

 

Grupy 3-6 latków

 

Program  z plastyki „Przygoda z plastyką”

 

 

5/2011/2012

6 Grupa 5-6 latków Program p.t „Mały ogrodnik”

 

6/2015/2016
7  

Grupa 4 – 6 latków

 

 

Program profilaktyki  p.t.

„Zaradny przedszkolak”

 

 

7/2011/2012

8

 

Grupa 4-5 latków Stymulowanie rozwoju mowy dzieci 4-5 letnich 8/2013/2014
9 Grupa 4-6 latków Program p.t. ”Mały badacz i odkrywca”

 

9/2016/2017

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 04.06.2018 r.

………………………………

Podpis dyrektora

Koncepcja pracy przedszkola

                                           KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

                                            KUBUSIA PUCHATKA W SADOWIE

                                                  NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

Dokumenty, które szczegółowo określają treści zawarte w koncepcji pracy to:

– statut

– arkusz organizacyjny

– program wychowawczy

– plan nadzoru pedagogicznego

– kierunki polityki oświatowej państwa

1) Zapoznano Radę Rodziców dnia 25.08.2016 r.

2) Przyjęto do realizacji na konferencji Rady Pedagogicznej dnia  29.08.2016 r.

 

                                           KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

                                            KUBUSIA PUCHATKA W SADOWIE

 

 

„Pozwólcie dziecku z Kubusiem Puchatkiem

 wyruszać w podróże odkrywcze

-czasem trudne- ale pozwalające znaleźć taki pokarm

jaki będzie dla niego pożywny”.

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015 poz. 1270)

 

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

 

O naszej placówce:

 Przedszkole im. Kubusia Puchatka  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sadowie mieści się w Sadowie, ul. Spółdzielcza 1, 42-700 Lubliniec,  tel. 34 356 13 71

Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Koszęcinie.

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego – mgr Małgorzata Wachowska

Liczba oddziałów – 3, w tym dzieci 3- 4 letnich – 1 oddział, 4-5 letnich – 1 odział, 5-6- letnich – 1 oddział. Średnia liczba dzieci w oddziale – 19; liczba nauczycieli- 4, w tym dyplomowanych – 2, mianowanych – 1, stażystów – 1; liczba pracowników obsługi – 5 (kucharka, intendentka, woźna, palacz – konserwator, pomoc nauczyciela w grupie młodszej) oraz pomoc nauczyciela (w grupie średniej) finansowana z Urzędu Pracy. Przedszkole posiada 3 sale zajęć wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne, 2 łazienki, 2 szatnie, zaplecze kuchenne, ogród przedszkolny.

 

Przedszkole posiada następujące certyfikaty:

Certyfikat projektu PEWNIAK – Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu

– DODAJ JĘZYK DO ULUBIONYCH

– BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE, Priorytet – Zdrowie oraz aktywność najmłodszych

– CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS – przyznany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu

– Certyfikat poświadczający uczestnictwo placówki w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat zawodów

– Certyfikat poświadczający uczestnictwo placówki w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat por roku

Certyfikat poświadczający uczestnictwo placówki w projekcie, którego celem jest szerzenie wśród dzieci bezpiecznych postaw i zachowań na drodze, w domu, w przedszkolu i na wakacjach

W przedszkolu wdrożono i realizuje się innowację pedagogiczną o nazwie „Z literą poprzez zabawę z wykorzystaniem odimiennej metody Ireny Majchrzak”.

 

Misja

Dla nas najważniejsze jest, aby nasze dzieci były szczęśliwe, gdyż tylko ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli.

 

Wizja
1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na  osiąganie sukcesu.
2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.
7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

Cele: – Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i sprawienie, aby w naszym przedszkolu każde dziecko czuło, że jest  wyjątkowe i kochane.

– Uczenie dzieci wiary we własne możliwości, rozwijanie w nich optymizm i poczucia własnej wartości;

– Tworzenie dzieciom okazji do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami;

– Zachęcanie dzieci do swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań, wspieranie w dążeniu do posiadania własnego zdania na każdy temat;

– Uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach;

– Obserwowanie  dzieci i pomaganie im rozwijać ich zainteresowania i talenty;

– Uczenie życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek;

– Wspieranie dzieci w ich dążeniu do samodzielności, szanowanie ich autonomii;

– Nie zmuszanie dzieci do robienia czegokolwiek, na co wyraźnie nie mają ochoty, proponując coś „w zamian”;

– Zachęcanie rodziców do współpracy w celu ujednolicenia  oddziaływań wychowawczych;

–  Wspieranie rodziców, pomaganie im rozwiązywać problemy wychowawcze;

– Opieranie  oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych  na sprawdzonych i uznanych metodach;

– Ustawiczne doskonalenie  wykwalifikowanej kadry pedagogicznej  w celu zapewnieniu dzieciom edukacji na najwyższym poziomie

– Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent przedszkola:

 1. Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania swoich własnych słabości;
 2. Osiągnął dojrzałość szkolną – jest przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych;
 3. Szanuje środowisko przyrodnicze;
 4. Jest aktywny, dociekliwy, kreatywny, ambitny;
 5. Ma pozytywny obraz samego siebie;
 6. Ma świadomość własnej tożsamości;
 7. Jest komunikatywny;
 8. Nie boi się wyrażać własnych opinii;
 9. Dąży do rozwiązywania problemów;
 10. Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych;
 11. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy;
 12. Dba o swoje bezpieczeństwo;
 13. Akceptuje zdrowy styl życia;
 14. Pomaga innym potrzebującym pomocy;
 15. Czuje się Polakiem i Europejczykiem.
 16. Rozumie proste polecenia w języku obcym i reaguje na nie

 

Diagnoza stanu wyjściowego:

 

Mocne i słabe strony przedszkola

 

Mocne strony Słabe strony
● Przedszkole wspiera indywidualny rozwój i zainteresowania dzieci

●nauczyciele realizują treści edukacyjne i zadania zawarte w podstawie programowej

● tygodniowy  rozkład dnia uwzględnia wymogi higieny pracy umysłowej dzieci i nauczycieli

● nauczyciele doskonalą swoją pracę, a ich doskonalenia zewnętrzne dofinansowywane są przez budżet przedszkola

● zadowolenie ze strony rodziców i dzieci

● dobre usytuowanie przedszkola

● wystarczająca liczba miejsc w przedszkolu dla wszystkich chętnych dzieci

● miła i rodzinna atmosfera

● współpraca ze środowiskiem

● dokonywanie wymaganych prawem przeglądów budynku i wyposażenia

● spełnianie przez przedszkole  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

● zatrudnianie specjalistów do prowadzenia  zajęć dodatkowych ( język angielski, rytmika)

●  pomoc psychologiczno – pedagogiczna (zajęcia wyrównawcze, zajęcia

logopedyczne)

● udział dzieci w wyjazdach, wycieczkach, do teatru

● systematyczne doposażanie placówki w nowe meble, sprzęt RTV, zabawki i pomoce dydaktyczne, wykonywanie niezbędnych remontów

 

● problem przyprowadzania przez rodziców dzieci z infekcjami przeziębieniowymi

●  ograniczone wykorzystanie przez nauczycieli środków multimedialnych w pracy z dziećmi

Brak systematyczności niektórych rodziców w powtarzaniu i utrwalaniu z dziećmi ćwiczeń i zaleceń logopedycznych

Kierunki realizacji koncepcji: zadania kontynuowane i nowe:

Podejmując kolejne działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, chcemy utrzymać dotychczasowy kierunek działań.

 

Działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych:

 1. Realizacja założeń reformy programowej.
 2. Dbanie o zapewnienie dzieciom funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 3. Dbanie o dobrą opinię przedszkola i wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 4. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 5. Realizacja programów i projektów własnych.
 6. Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
 7. Zachęcanie i inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.
 8. Ścisła współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami.
 9. Promowanie wychowania przedszkolnego, przekonując rodziców o tym, że nawet małe dziecko stale się uczy i warto mu te naukę urozmaicić oraz wesprzeć profesjonalną edukacją przedszkolną, podkreślając, że umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole.
 1. Wyposażenie sal w komputery wykorzystywane z dziećmi na zajęciach w przedszkolu w celu podniesienia efektów kształcenia
 2. Realizacja nowatorskich metod nauczania – innowacja pedagogiczna
 3. Wyposażenie placówki w programy komputerowe rozwijające zainteresowania dzieci
 4. Wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt nagłaśniający i audiowizualny
 5. Wyjazdy edukacyjne do kina i teatru
 6. Systematyczne wdrażanie dzieci do samodzielności i własnej aktywności – realizacja projektu „Samodzielny przedszkolak”
 7. Eliminowanie zagrożeń agresywnych i wzmacnianie pozytywnych zachowań
 8. Upowszechnianie czytelnictwa wśród przedszkolaków
 9. Poszerzanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej i matematycznej

20. Przygotowywanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

 1. Wdrażanie do prawidłowego odżywiania, kształtowanie nawyku picia wody
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz programów edukacyjnych i pakietów multimedialnych zalecanych dla dzieci w młodszym wieku
 3. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości moralnych poprzez wykorzystanie utworów literackich

 

PLAN DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA

WYMAGANIA ZADANIA
 

 Dzieci nabywają wiadomości

i umiejętności określone

w podstawie programowej

 

– Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji (min. przestrzegane są proporcje gospodarowania czasem przebywania w przedszkolu, prowadzona jest obserwacja pedagogiczna, przeprowadza się diagnozę przedszkolną, współpracuje się z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze)

– W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz

– W celu zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka w placówce organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną

– Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci

– Wspierany jest rozwój dzieci (zapewnienie miejsc w przedszkolu dla wszystkich chętnych dzieci, tworzenie pozytywnej atmosfery w placówce, opracowywanie dla dzieci indywidualnych programów korygowania i wspomagania rozwoju, dostosowywanie działań do potrzeb rozwojowych dzieci, ścisła współpraca z rodzicami, dokształcanie nauczycieli)

——————————————————————————————————————

– W przedszkolu upowszechnia się czytelnictwo wśród dzieci poprzez organizowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (przynajmniej 2 razy w roku – w I i w II półroczu), pedagogizacje rodziców (w gazetce przedszkolnej i w kąciku dla rodziców), umożliwienie rodzicom obejrzenia filmu „Wychowanie przez czytanie”, umożliwienie rodzicom wypożyczenia ze zbiorów przedszkolnych bajek i opowiadań, ponadto: codzienne czytanie dzieciom w grupach, wycieczka do biblioteki (oglądanie książek ułożonych w porządku według rodzajów, przeznaczenia (popularnonaukowe, dla dzieci, dla dorosłych, poradniki itd.)

– zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania książki oraz zawodami z nią związanymi

– zorganizowanie konkursu dla dzieci i rodziców „Moja książeczka” – z własnym tekstem i ilustracjami

– wykonanie zakładki do książki

-W przedszkolu poszerza się treści z edukacji przyrodniczej poprzez założenie i uprawę roślin w ogrodzie przedszkolnym

Rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez doposażenie przedszkola w  programy edukacyjne i pakiety multimedialne zalecane dla dzieci w młodszym wieku

– Realizacja programu „Mały badacz i odkrywca”” – rozwijanie twórczych postaw dziecka, talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie

 

 

 Respektowane są normy społeczne

 

– Relacje między członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku

– W placówce realizuje się Program wychowawczy Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie, z którego wynika jakich zachowań oczekuje się od dzieci i jakie są ich sposoby realizacji

–  Nauczyciele zawierają z dziećmi kontrakt grupy, systematycznie prowadzą tablice zachowań dzieci

 

– Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań

– Nauczyciele podnoszą swoje umiejętności dotyczące działań wychowawczych poprzez udział w szkoleniach, warsztatach.

– W placówce realizuje się program „Zaradny Przedszkolak”, którego celem jest kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci

– Dzieci przygotowywane są do właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – profilaktyka agresji i przemocy (organizowanie dla dzieci warsztatów prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu, wykorzystywanie w pracy z dziećmi odpowiedniej literatury, historyjek obrazkowych, teatrzyki dziecięce)

Podróż ku wartościom – zajęcia z elementami biblioterapii (przybliżenie dzieciom wartości jakimi powinny kierować się w życiu: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, pokojowość, mądrość, przyjaźń), wykorzystanie utworów literackich

 

 

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

–  W przedszkolu funkcjonuje Zespół Nauczycieli WDN, w ramach którego nauczyciele realizują opracowany plan pracy zespołu, co ma na celu podniesienie jakości pracy placówki

– W ramach WDN- u nauczyciele pracują:

* nad zmianami w dokumentach przedszkolnych,

* dzielą się wiedzą i doświadczeniem w pracy z dzieckiem,

* systematycznie dbają o rozwój zawodowy biorąc udział w doskonaleniu wewnętrznym i zewnętrznym,

* zapoznają rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi dzieci

* stosują aktywizujące metody

* organizują pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi

* ustalają metody pracy z dzieckiem zdolnym

* wspólnie organizują uroczystości i imprezy

 

 

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

 

 

– Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego i jest w tym środowisku pozytywnie postrzegane poprzez:

* prowadzenie strony internetowej

* wydawanie gazetki „Przedszkolne wieści”

* prowadzenie kroniki przedszkolnej

* systematyczne organizowanie uroczystości i imprez wg aktualnego kalendarza

* umożliwienie dzieciom i rodzicom dostępu do specjalistów

* uczestnictwo w konkursach dla przedszkolaków organizowanych na terenie gminy i powiatu

* udział w akcjach ogólnopolskich

* zamieszczanie w Echu Gminy Koszęcin artykułów dotyczących osiągnięć dzieci i informacji z przebytych imprez i uroczystości

 

Rodzice są partnerami przedszkola

 

– W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci oraz realizuje inicjatywy rodziców poprzez:

* włączanie rodziców do pracy wychowawczo- dydaktycznej z dzieckiem – wspólne imprezy, festyny, akcje

* działania rodziców odbywają się według opracowanego planu pracy rady rodziców

* systematyczną pedagogizację rodziców (w kącikach dla rodziców, w gazetce, na zebraniach ogólnych)

* organizowanie zajęć otwartych

* decydowanie rodziców o wydatkach z Rady Rodziców

* Pozyskiwanie rodziców do wykonywania drobnych prac remontowych na terenie przedszkola oraz doposażanie placówki w materiały papiernicze, owoce, warzywa i inne,

organizowanie poczęstunków na uroczystościach

* pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości, wyjazdów

* zapraszanie rodziców „ciekawych zawodów” do prezentacji zawodu w formie zabawowej

* Systematyczne prowadzenie gazetki w holu przedszkola „Dziękujemy Rodzicom”

 

 

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

Zarządzanie przedszkolem prowadzi do nowatorskich działań, innowacji.

Wspólne planowanie działań przez radę pedagogiczną sprzyja w uczestniczeniu w procesie decyzyjnym.

Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przy zespołowej pracy nauczycieli.

Podejmowanie działań wzbogacających bazę  i wyposażenie przedszkola.

Prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacja placówki, zmierzających do poprawy warunków pracy a wdrażane wnioski służą rozwojowi przedszkola.

Opracowanie nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków i zmian funkcjonowania przedszkola.

Podejmowanie działań zapewniających wspomaganie zewnętrzne w zależności od potrzeb placówki.

EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Ocena skuteczności podejmowanych działań będzie dokonywana poprzez:

– sprawdzanie realizacji podstawy programowej

– prowadzenie kontroli dokumentacji przedszkolnej

– obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli

– analizę sprawozdań nauczycieli

– analizę raportu po ewaluacji wewnętrznej

– badanie postępów dzieci

Wyciągane wnioski posłużą do modyfikacji przebiegu procesów zachodzących w przedszkolu oraz planowania działań

w przyszłości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koncepcja jest modyfikowana w oparciu o potrzeby pracy przedszkola.
 2. Raz w roku nauczyciele wraz z radą rodziców poddają ocenie wdrożone działania i formułują wnioski
 3. Do koncepcji dołączono następujące załączniki:

– Plan imprez i uroczystości przedszkolnych

– Plan pracy Zespołu Nauczycieli i Wychowawców

PORADNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Rodzicu, pamiętaj!

Rodzice w ramach swojej aktywności w przedszkolu  mogą: · uczęszczać na zebrania i inne spotkania informacyjne, by mieć bie­żące informacje dotyczące zarówno tego, co dzieje się w grupie dziecka,  · kontaktować się z nauczycielami indywidualnie i pytać o osiągnięcia i trudności dziecka; · przedstawiać swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące dziecka; · prosić o interwencję i pomoc w sprawach, które budzą ich niepokój.

Edukacja większości dzieci przebiegać będzie „gładko”. Odnalezienie się i radzenie sobie z wymaganiami szkolnej rzeczywistości będzie w zasięgu ich możliwości. Niektórzy ucznio­wie odkryją, że mają szczególne zdolności w jakiejś dziedzinie. Będą też dzieci i młodzież, któ­re napotkają różnego rodzaju trudności. Trudności te mogą dotyczyć procesu adaptowania się do nowej sytuacji, relacji z kolegami czy koleżankami w klasie, opanowania umiejętności szkolnych (czytania, pisania, liczenia) lub wiedzy z poszczególnych przedmiotów, relacji z na­uczycielami. Takie dzieci powinny otrzymać w szkole odpowiednie do ich potrzeb wsparcie. Ty, Rodzicu, będziesz odgrywał znaczącą rolę w inicjowaniu i organizowaniu tego wsparcia.
Szczególnie ważne są dla dziecka pierwsze lata doświadczeń szkolnych. To, jak radzi sobie z wymaganiami szkolnej rzeczywistości (realizacją programów nauczania, budowaniem relacji z rówieśnikami i nauczycielami, pokonywaniem stresu, wyzwaniami, przyjmowaniem ocen itp.), jak jest traktowane w szkole i w domu, zarówno wtedy, kiedy odnosi sukcesy, jak wówczas, gdy przeżywa porażki, ma ogromny wpływ na kształtowanie się samooceny dziecka, budowanie poczucia własnej wartości i tożsamości. Kiedy jest się dzieckiem (nie tylko w wieku szkoły podstawowej, ale także gimnazjalistą) i słyszy się, jak wszyscy doro­śli (rodzice i nauczyciele) powtarzają, że jest się np. niegrzecznym, leniwym uczniem, to zaczyna się w końcu w to wierzyć i swoim zachowaniem „potwierdzać” tę ocenę. Dziecko traktowane w taki sposób „nauczy się” nie wierzyć w siebie i własne możliwości. Może nabrać przekonania, że jest mniej wartościowe, „gorsze” niż inne dzieci. Jest też prawdopodobne, że już do końca swojej edukacji będzie się czuło w szkole źle.

Czasem jednak nie wiadomo, jak dziecku pomóc. Bywają też sytuacje, w których rodzicielska pomoc nie wystarczy, problemy, którym samemu trudno zaradzić, znaleźć rozwiązanie. Poniżej kilka przykładów:

· Twoje zdolne dziecko nie potrafi opanować ortografii. Jak mu pomóc?

· Twoje dziecko tak przeżywa pójście do szkoły, że często przed wyjściem z domu boli je brzuch. Jak mu pomóc?

· Twoje dziecko ma problemy z nauką. Ty i mąż nie jesteście w stanie go wesprzeć. Jak mu pomóc?

· Twoje dziecko nie może usiedzieć spokojnie nawet pięć minut, nauczyciele skarżą się, że dezorganizuje im to pracę. Jak mu pomóc?

· Twoje dziecko nie słucha ani Ciebie, ani nauczycieli. Jak mu pomóc?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla Twojego dziecka

W każdej sytuacji przedszkole i szkoła są zobowiązane do objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w formach i na zasadach, które opisane zostały w rozporządzeniu w tej sprawie. Dyrektor powinien znać treść tych zapisów i przybliżyć je rodzicowi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zgodnie z rozporządzeniem – polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.1 Oznacza to, że rodzic wspólnie z nauczycielami i specjalistami będzie obserwował, w jaki sposób dziecko funkcjonuje w szkole i w domu: · jak przyswaja sobie wiedzę? · jaką ma motywację do uczenia się? · jak nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi? · jak sobie radzi z samoobsługą? · jaka jest jego sprawność fizyczna? · jak sobie radzi w sytuacjach trudnych i stresujących?

Po dokonaniu takiego rozpoznania przyjdzie czas na zastanowienie się, czego dziecko potrzebuje (jakiego wsparcia i dostosowań), aby mogło lepiej radzić sobie w rzeczywistości szkolnej, lepiej wykorzystywać swój potencjał, lepiej przygotować się do dorosłego życia.
Pomoc, którą dziecko otrzyma w szkole, ma się opierać na jego mocnych stronach (czyli na tym, co ono potrafi, jakie ma predyspozycje i uzdolnienia), a nie na ograniczeniach.

KIEDY TWOJE DZIECKO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

Twoje dziecko może otrzymać pomoc, jeśli:
· jest szczególnie uzdolnione;
· jest dzieckiem z niepełnosprawnością, (słabosłyszącym, niesłyszącym, słabowidzącym, niewidomym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym, z afazją, z upośledzeniem w stop­niu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi);
· ma orzeczenie z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne;
· jest przewlekle chore;
· ma trudności adaptacyjne w szkole, związane np. z wcześniejszym kształceniem za granicą lub wychowywaniem się w innej kulturze;
· jest z grupy ryzyka dysleksji lub stwierdzono u niego dysleksję rozwojową;
· jest uczniem mającym potwierdzone diagnozą trudności matematyczne;
· ma zaburzenia komunikacji językowej (np. problem z artykulacją niektórych głosek, zabu­rzenia płynności, tempa mowy, problem w tworzeniu dłuższych wypowiedzi);
· znalazło się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; · dotykają go niepowodzenia edukacyjne;
· pojawiły się trudności środowiskowe, związane z sytuacją bytową, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami społecznymi itp.;
· ma orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie in­dywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i jest w sytuacji wymagającej dodatkowego wsparcia.

ma innego rodzaju trudności wpływające na jego funkcjonowanie w szkole i nauczyciele zdecydują, że należy mu pomóc – wtedy żaden dokument nie jest potrzebny.

Dla każdego z takich dzieci dyrektor szkoły będzie powoływał zespół, w którego pracach mają prawo uczestniczyć rodzice danego ucznia. Rodzic bierze udział w posiedzeniach zespołu jako jego pełnoprawny członek.

Z CZYJEJ INICJATYWY MOŻE BYĆ UDZIELANA POMOC

Rozporządzenie wymienia, kto może wystąpić z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy.

§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

Rodzic ma tu, jak widać, do odegrania bardzo ważną rolę. Jest bowiem wymieniony wśród osób upoważnionych do inicjowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Oznacza to, że jeśli rodzic zauważy jakieś ważne potrzeby swojego dziecka, może zgłosić to nauczycielowi, wychowawcy lub specjaliście prowadzącemu z jego dzieckiem zajęcia (np. psychologowi, pedagogowi czy logopedzie). Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści są zobligowani do przekazywania takich informacji dyrektorowi od razu po ich uzyskaniu. Taki tryb ma zapewnić uczniom możliwość uzyskania wsparcia niemal natychmiast, w momencie kiedy zauważone, rozpoznane i określone zostaną specjalne potrzeby edukacyjne ucznia.

Rodzicu, pamiętaj!

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko miało zorganizowaną właściwą pomoc:
· ważne jest, abyś jak najszybciej dostarczył do szkoły orzeczenie i/lub opinię poradni psy­chologiczno-pedagogicznej – to pomoże w planowaniu pomocy i usprawni jej organizację;
· obserwuj uważnie swoje dziecko: jakie ma uzdolnienia, jak sobie radzi z nauką, jakie ma relacje z rówieśnikami i dorosłymi; rozmawiaj o tym z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami – to umożliwi zorganizowanie adekwatnej do potrzeb pomocy.
Dyrektor szkoły · powołuje zespół niezwłocznie po dostarczeniu przez rodzica/pełnoletniego ucznia orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; · powołuje zespół niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tym, że w szkole zauwa­żono indywidualne specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i mimo, że nie posiada on opinii ani orzeczenia planuje się dla niego pomoc.

TWOJE DZIECKO MA OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Jeśli Twoje dziecko otrzymało:
– opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, która może dotyczyć np.:

· szczególnych zdolności; · zwolnienia z powodu wady słuchu lub głębokiej dysleksji rozwojowej z nauki drugiego języka obcego; · wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia obowiązku szkolnego; · udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; · przyjęcia do gimnazjum dla dorosłych w sytuacji, kiedy nie rokuje ono ukończenia gim­nazjum dla młodzieży; · objęcia nauką w klasie terapeutycznej; · innych obszarów funkcjonowania dziecka,

ważne jest, byś jak najszybciej dostarczył ten dokument do szkoły. Dyrektor szkoły nie­zwłocznie po złożeniu przez Ciebie opinii powoła zespół, w skład którego wejdą nauczyciele i specjaliści pracujący z Twoim dzieckiem w szkole. Dyrektor powiadomi Cię o terminie pierwszego spotkania i kolejnych spotkań zespołu. Możesz, jak wspominamy wcześniej, uczestniczyć w nich na zasadach równoprawnego członka. Możesz, jako rodzic, wniosko­wać do dyrektora szkoły o zaproszenie na posiedzenie zespołu osób, które dotychczas pracowały z Twoim dzieckiem (trenera, terapeutę pedagogicznego, lekarza) i posiadana przez nie wiedza o Twoim dziecku może znacząco pomóc w organizacji wsparcia w szkole. Na zaproszenie dyrektora w spotkaniach zespołu może wziąć udział pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej opiekującej się szkołą.
Zespół założy dla Twojego dziecka kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz opracuje plan działań wspierających.

TWOJE DZIECKO MA ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA LUB ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indy­widualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, tak samo jak opinię, jak najszybciej przekaż je szkole. Wtedy zorganizowane zostanie indywidualne nauczanie. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ regulacje prawne na ten temat są w innym rozporządzeniu, właśnie w sprawie organizacji indywidualnego nauczania, ale może pojawić się sytuacja, że do godzin przezna­czonych na to nauczanie trzeba dodać jeszcze np. zajęcia specjalistyczne – logopedyczne albo dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, bo zbliża się egzamin. Np. uczeń mający trudności w nauce w klasie maturalnej złamał nogę i potrzebne są dodatkowe godziny (ponad wymiar godzin nauczania indywidualnego przewidziany dla uczniów szkół ponad­gimnazjalnych: od 12 do 16 godz.3) na pracę z nim, by przygotować go do matury. Wtedy, tak samo jak w przypadku opinii, dyrektor tworzy zespół i organizuje pomoc.

TWOJE DZIECKO MA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie oznacza to, że dziecko ma się uczyć w szkole specjalnej. Oznacza jedynie tyle, że dziecko wymaga sto­sowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zatem szkoła do której trafi, powinna mu to zapewnić. Kształcenie specjalne może być organizowane zarówno w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz integracyjnych (bądź z oddziałami specjalnymi lub integracyj­nymi), jak i w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.

Poradnia – wydając orzeczenie – zaleca, jaki rodzaj szkoły byłby najbardziej odpowiedni z punktu widzenia zespołu orzekającego w poradni. Jednak pamiętać należy, że jest to jedynie wskazówka, natomiast decyzję podejmuje zawsze rodzic. To jego autonomiczne prawo. Tak więc rodzic, występując z wnioskiem o wydanie orzeczenia, musi wiedzieć, że nie jest ono równoznaczne ze skierowaniem dziecka do szkoły specjalnej. Ta decyzja będzie należała wyłącznie do niego. Oczywiście w wielu sytuacjach okaże się, że jest to dla dziecka najlepsza szkoła i należy z tej „podpowiedzi” poradni skorzystać, ale wcześniej należy przeanalizować treść orzeczenia, dopytać o rzeczy, które nie będą do końca jasne i zrozumiałe i dopiero decydować.

Rodzicu, pamiętaj!

Ważne jest, żeby mieć świadomość, że termin „kształcenie specjalne” nie jest równo­znaczny z uczeniem się w szkole specjalnej!

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydawane tylko przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. · Skierowanie do kształcenia specjalnego nie jest równoznaczne z umieszczeniem w szko­le specjalnej. · Kształcenie specjalne może być realizowane w szkole specjalnej lub oddziale spe­cjalnym, szkole lub oddziale integracyjnym lub w systemie włączającym w szkole ogólnodostępnej. · Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Ty jako rodzic podejmujesz decyzję, czy będzie ono uczyć się w szkole specjalnej, integracyjnej czy ogólnodostępnej. Informacje dotyczące wyboru szkoły, zawarte w orzeczeniu, mają jedynie charakter sugestii, porady, a nie decyzji (nie są wiążące ani dla Ciebie, ani dla szkoły przyjmującej dziecko). W orzeczeniu zalecana jest najbardziej korzystna, z punktu widzenia zespołu orzekającego, forma kształcenia dziecka. Decydujący głos w wyborze rodzaju szkoły należy jednak zawsze do Ciebie.

TWOJE DZIECKO POTRZEBUJE WSPARCIA, A NIE MA ANI OPINII, ANI ORZECZENIA

Otóż Jeśli Twoje dziecko, np.: · przeżywa niepowodzenia edukacyjne, · znalazło się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, · ma trudności adaptacyjne w szkole, • jest w grupie ryzyka dysleksji, · cierpi na chorobę przewlekłą, · dotykają je trudności środowiskowe, związane z sytuacją bytową, spędzaniem czasu
wolnego, kontaktami społecznymi, · ma innego rodzaju trudności wpływające na jego funkcjonowanie w szkole, potrzebuje więc pomocy lub innego traktowania przez szkołę (ma jakieś specjalne potrzeby edukacyjne). Ważne jest, byś taką informację jak najszybciej przekazał nauczycielowi, szkolnemu pedagogowi, psychologowi, którzy poinformują dyrektora. Nauczyciele, wy­chowawcy i specjaliści są zobowiązani do przekazywania takich informacji dyrektorowi bezpośrednio po ich otrzymaniu. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji dyrektor powoła dla Twojego dziecka zespół, w skład którego wejdą nauczyciele i, ewentualnie, specjaliści pracujący z nim. Pamiętaj, Rodzicu, że jesteś pełnoprawnym członkiem zespołu i możesz uczestniczyć w jego spotkaniach. Twoja obecność jest bardzo ważna w sytuacji, kiedy to Ty inicjujesz proces uruchamiania dla dziecka pomocy. Ty bowiem wiesz: · na czym polega trudność dziecka, · jak się przejawia, · w jaki sposób utrudnia dziecku funkcjonowanie w szkole, · jakie ewentualnie widzisz sposoby pomocy dziecku.

Informacje te są niezbędne, by wspólnie z nauczycielami i szkolnymi specjalistami przeana­lizować sytuację dziecka, zastanowić się, co może pomóc mu lepiej czuć się i funkcjonować w szkole oraz sprostać szkolnym wymaganiom.
Zapisy o zakresie wsparcia potrzebnego Twojemu dziecku znajdą się w założonej dla nie­go karcie indywidualnych potrzeb ucznia, a zapisy o tym, jakie działania zostaną podjęte, by pomóc dziecku, zawierać będzie plan działań wspierających.

Ważne dla Twojego dziecka dokumenty w szkole

Do zadań zespołu nauczycieli pracujących z Twoim dzieckiem, jak to już wcześniej wspo­mniano, należeć będzie zaplanowanie pomocy (form, sposobów i okresów jej udzielania), założenie karty indywidualnych potrzeb ucznia i opracowanie planu działań wspierających lub dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. Zależeć to będzie od sytuacji, w której znajdzie się Twoje dziecko.

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

1. Poranek z muzyką i ruchem

2. Wędrówki z Kubusiem Puchatkiem i Rozalką po „małej ojczyźnie” – edukacja
regionalna dla przedszkolaków

3. Poznajemy i szanujemy przyrodę

4. Każdy przedszkolak dobrze wie, że zdrowo odżywiać trzeba się

5. Samodzielny maluch

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z LITERĄ POPRZEZ ZABAWĘ
Nauka czytania jest podstawową umiejętnością gwarantującą powodzenie w szkole. Poszukując właściwej metody wprowadzenia dzieci w świat pisma miano na uwadze prawidłową realizację procesu edukacyjnego w przedszkolu, a przede wszystkim potrzebę wprowadzenia dzieci w świat liter bezstresowo, poprzez zabawę. Dlatego też opracowano w naszym przedszkolu innowację, która jest oparta na metodzie dr Ireny Majchrzak zwanej odimienną metodą nauki czytania. Dotychczas stosowane przez nas metody nauki czytania nie zawsze pozwalały w pełni osiągnąć zamierzone efekty, dlatego też zdecydowałyśmy się zastosować tą alternatywną metodę dr I. Majchrzak. Według koncepcji I. Majchrzak słowo powinno wyprzedzać umiejętność jego odczytania, „bo to nie litery się czyta, tylko sens”.

Nowością jest to, że dr. Irena Majchrzak naukę czytania nazywa nauką pisma i rozpoczyna ją od własnego imienia dziecka, ze względu na subiektywną odczuwalność jego ważności przez samo dziecko.

Naukę należy rozpocząć z każdym dzieckiem, które pojawia się w przedszkolu, niezależnie od jego wieku. Największą korzyść odnoszą dzieci najmłodsze, choćby nawet trzyletnie. Będą one miały szansę swobodnego, wolnego od przymusu obcowania z pismem na długo przed tym, nim doświadczą, że należy ono do sfery objętej dyscypliną szkolną. A wtedy można mieć nadzieję, że ich dalszy kontakt z pismem będzie spontaniczny i niezależny.

STATUT PRZEDSZKOLA im.KUBUSIA PUCHATKA

 

 

                                                                          STATUT PRZEDSZKOLA

                                                                           KUBUSIA PUCHATKA

                                                                                 w SADOWIE

 

 

 

 

PREAMBUŁA

 

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola mieści się w Sadowie, przy ulicy Spółdzielczej 1.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Koszęcin, która ma siedzibę przy ulicy Powstańców Śląskich 10.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

PRZEDSZKOLE

 1. Kubusia Puchatka

Sadów, ul. Spółdzielcza 1

42 – 700 Lubliniec

tel. (34) 356 13 7

NIP 575-10-811   IDS 151980984

§ 2

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć  Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe                              (Dz. U. z 2017r. poz.59),

3) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września    1991r.      o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.);

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie

4) Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie

5) wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie

6) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka;

7) opiekun oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Przedszkolu  im. Kubusia Puchatka w Sadowie

8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Koszęcin

9) organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  Śląskiego Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka
 3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków         sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 4

     1.Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:

1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod  i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;

2) umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;

3) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) organizację zajęć dodatkowych;

5) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;

6) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;

7) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.

 1. Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;

3) rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 3

Opieka nad dziećmi

§ 5

 1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:

1) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;

2) wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;

3) poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;

4) wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;

5) rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola;

6) umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

7) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 6

 1. Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:

1) rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole, zgodnie z zawartą umową,

2) rodzice  są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują  dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi dyżurującemu,

3) rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka z Przedszkola,

4) z uwagi na dobro dziecka , jeśli Przedszkole uzna, że osoba upoważniona nie zapewni dziecku pełnego bezpieczeństwa, powinno zwrócić się do opiekunów prawnych o wskazanie innej osoby, wobec której nie będzie miało żadnych zastrzeżeń,

5) pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni,

6) Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;

7) fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;

8) o wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu, w takiej sytuacji Przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem

9) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie,

10) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedna godzinę; po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami,

11)  życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe

12) rodzice i opiekunowie są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.

 1. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:

1) nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy),

2) stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu,

3) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;

4) powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być dziecku podawane leki.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
 3. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
 5. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).
  § 7
 1. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:

1) umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola;

2) przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;

3) zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób;

4) oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu;

5) utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;

6) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;

7) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii;

8) utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie;

9) wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

10) zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;

11) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°;

12) wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;

13) zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;

14) zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;

15) respektowanie  zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola bez obecności rodzica.

ROZDZIAŁ 4

Formy współdziałania z rodzicami

§ 8

 1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

1) konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb,

2) zebrania ogólne i oddziałowe  organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym,

3) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych,

4) kontakty indywidualne przynajmniej raz na 3 miesiące,

5) zajęcia otwarte dla rodziców,

6) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych,

7) wycieczki, festyny,

8) kącik dla rodziców, gazetka przedszkolna, strona www,

 1. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.

ROZDZIAŁ 5

Organy przedszkola

§ 9

 1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

§ 10

 

 1. Kompetencje dyrektora obejmują w szczególności:

1) kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego  zgodnie z odrębnymi przepisami,

3) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi Przedszkola,  w tym:

 1. a) organizowanie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 2. b) udzielanie zezwolenia na spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz  Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola;

6) organizowanie administracyjnej, w tym finansowe i gospodarczej obsługi Przedszkola;

7) współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;

8) organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;

9) dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia  wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 28 ust.1 niniejszego Statutu;

10) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola;

12) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

13) dokonywanie oceny pracy nauczyciela;

14) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

15) stwarzanie warunków do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

16) współpraca z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi

17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

2.Dyrektor Przedszkola:

1) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;

2) stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;

3) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

4) przedstawia Padzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.

 1. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie

i  przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go nauczyciel Wicedyrektor.

§ 11

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

1) w skład rady wchodzą: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce bez względu na wymiar czasu pracy,

2) przewodniczącym rady jest dyrektor,

3) zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy:

 1. a) dyrektora przedszkola,
 2. b) organu prowadzącego,
 3. c) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 4. d) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4) w posiedzeniach rady mogą brać udział na zaproszenie przewodniczącego, lub na wniosek członków rady osoby spoza rady, uczestnicząc głosem doradczym, tj. przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni,

5) uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady,

6) rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane, 7) członków rady obowiązuje nie ujawnianie spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników,

8) dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niegodnych z przepisami prawa,

9) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania , zgodnie z regulaminem rady.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w przedszkolu,

3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków przedszkola (nie dotyczy dziecka 6 -letniego realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne),

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola (w tym arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny, organizację tygodniowego rozkładu zajęć),

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych.

 1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej przygotowują projekt statutu oraz jego zmian i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola.
 3. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola

  § 12
 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola i stanowi reprezentację rodziców wychowanków.
 2. Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych , uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci
 3. Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu w roku szkolnym; powinna ona liczyć co najmniej 7 członków i reprezentować wszystkie oddziały przedszkola.
 4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalenie regulaminu swojej działalności,

2) opiniowanie projektu planu finansowego,

3) wybór dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

4) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola,

5) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego,

6) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

7) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela z wyjątkiem pracy    nauczyciela stażysty,

 1. W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola, wicedyrektor, nauczyciele lub inne zaproszone osoby.
  § 13

1.Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań przedszkola.

3.Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:

1) zasady pozytywnej motywacji,

2) zasady partnerstwa,

3) zasady wielostronnego przepływu informacji,

4) zasady aktywnej i systematycznej współpracy,

5) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

 1. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor przedszkola

5.Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola poprzez:

 1. a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej,
 2. b) organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola,
 3. c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola,
 4. d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów,

2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów,

3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:

 1. a) uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów,
 2. b) kontakty indywidualne przewodniczących organów.
 3. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

ROZDZIAŁ 6

Organizacja pracy Przedszkola

§ 14

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez Przedszkole.

§ 15

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci, w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust.2
pkt 1 i 2.

2.Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w którym kończy 9 lat.

1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku,

2) dziecko w wieku  6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,

3) wszystkie dzieci 3 – 4 i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania      przedszkolnego.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.§ 16
 1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:

1) nauczycieli obowiązuje w tym zakresie podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

2) zestaw programów dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

3) dyrektor zespołu podaje  do publicznej wiadomości zestaw programów, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

4) 14 października obchodzony jest dzień patrona pod nazwą Urodziny Kubusia Puchatka.

§ 17

1.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 1. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: religia, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna lub inne zajęcia zaproponowane przez rodziców finansowane z budżetu przedszkola.
 2. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

4.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • 3 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci,
 • kuchnię i jadalnię,
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 • salkę zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
  z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu.§ 18
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Zespołu, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

2.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godziny; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 – 16.00, w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie od 8.00 – 13.00, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

2) czas pracy w przedszkolu w roku szkolnym trwa od 1 września do 31 sierpnia każdego roku

3) przerwa wakacyjna trwa od 1 – 31 lipca każdego roku i jest wykorzystywana na   przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych, remontowych i porządkowo – gospodarczych oraz wykorzystanie należnych urlopów wypoczynkowych  pracowników

§ 19

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora zespołu na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny, zgodnie z oczekiwaniami rodziców (prawnych opiekunów).

2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danymi oddziałami ustalają dla tych oddziałów szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Ramowy rozkład dnia znajduje się w dziennikach zajęć każdego oddziału, uwzględnia wiek i możliwości dziecka oraz treści programowe.

3.W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania
i kształcenia dzieci – nauczyciele starają się zagospodarować czas pobytu dziecka
w przedszkolu z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i zaleceniami rozporządzenia w sprawie podstawy programowej.

 

ROZDZIAŁ 7

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu

§ 20

 1. 1. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu są pokrywane przez rodziców lub opiekunów.
 2. Usługi świadczone przez przedszkole są realizowane bezpłatnie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. Dziecko 6- letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Za usługi opiekuńczo- wychowawcze świadczone przez przedszkole w wymiarze przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opłata wynosi 1,00 za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Dzienną stawkę żywieniową na dany rok szkolny ustala dyrektor zespołu
  w porozumieniu z organem prowadzący
 5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice w zawartej umowie cywilno – prawnej

 

 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego posiłku; (śniadania lub obiadu), dwóch posiłków (śniadania i obiadu lub obiadu i podwieczorku) lub trzech posiłków (śniadania, obiadu i podwieczorku).
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, począwszy od następnego dnia nieobecności i zwrot opłaty za usługi opiekuńczo- wychowawcze wniesione przez rodzica, z których dziecko nie skorzysta w razie usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej co najmniej jeden dzień

8.Opłaty za przedszkole przyjmowane są  do dnia 10 każdego miesiąca i kwitowane są na „Kwitariuszu przychodowym”, które są drukami ścisłego zarachowania.

 1. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola, wnosząc opłatę
  w wysokości ustalonej stawki żywieniowej oraz kosztów przygotowania posiłków, które wynoszą 100% stawki żywieniowej.

ROZDZIAŁ 8

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 21

 1. Pracownikami przedszkola są: dyrektor zespołu, wicedyrektor zespołu, nauczyciele, pomoc nauczyciela, kucharka, intendent, woźna, konserwator, okresowo zatrudnia się stażystów z urzędu pracy na stanowisko pomoc nauczyciela
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
 3. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie ustalonym w planie urlopów, zgodnie z przerwą w pracy przedszkola.
 4. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowego zakresu obowiązków, który znajduje się w aktach osobowych.
 5. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 22

 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem,

2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia,

3) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach,

4) kontrola obecności dzieci na zajęciach,

5) powiadomienie dyrektora o wypadku dziecka,

6) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu  Regulaminem wycieczek i spacerów,

7) w sytuacji nagłej i uzasadnionej nauczyciel może opuścić oddział, pod warunkiem że zapewni dzieciom opiekę innej upoważnionej osoby,

8) Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p – poż.,

9) podczas zabaw i zajęć wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić innego pracownika przedszkola,

10) przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać.

 1. Pracownicy obsługi przedszkola współdziałają z nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i szczególnej opieki nad dziećmi:

1) podczas organizowania w przedszkolu zabaw i zajęć wymagających szczególnej opieki i ostrożności, inny pracownik przedszkola jest zobowiązany udzielić pomocy nauczycielowi,

2) podczas organizowania spacerów i wycieczek w grupie dzieci, w której nie zatrudnia się pomocy nauczyciela, inny pracownik przedszkola jest zobowiązany pomagać nauczycielowi i pełnić rolę opiekuna dzieci,

3) w szczególnych sytuacjach wynikających z organizacji pracy przedszkola (uroczystości, teatrzyki, wycieczki itp.) inny pracownik przedszkola jest zobowiązany do pomocy nauczycielowi w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa dzieciom.

§ 23

1.Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców,

2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka,

3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska,

4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych,

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego,

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica,

8) prowadzenie zebrań z rodzicami w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

9) organizowanie zajęć otwartych,

10) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 24

 1. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

1) udział w opracowywaniu  planu  pracy przedszkola ,

2) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale,

3) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu,

4) wybór programu wychowania przedszkolnego,

5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z przepisami prawa,

6) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców,

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka,

8) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych,

9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

10) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi,

11) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy,

12) dbałość o estetykę pomieszczeń,

13) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał,

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

15) nauczyciel  ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy.

§ 25

1.Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

1) prowadzenie wnikliwej i rzetelnej obserwacji w celu poznania i określenia potrzeb rozwojowych dzieci i ustalenia kierunków pracy z dzieckiem,

2) dokumentowanie obserwacji na podstawie narzędzi badawczych ustalonych, opracowanych i zatwierdzonych przez radę pedagogiczną,

3) sporządzanie wniosków z prowadzonych badań i przedstawianie ich   na posiedzeniach rady pedagogicznej,

4) informowanie rodziców o wynikach obserwacji i o postępach dzieci,

5) wspieranie dzieci uzdolnionych i wymagających pomocy.

§ 26

1.Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:

1) nawiązywanie kontaktu z pracownikami poradni: pedagogiem, psychologiem,

i z instytucjami pomagającymi rodzinie i dziecku,

2) organizowanie spotkań ze specjalistami dla dzieci i rodziców,

3) udział w omówieniu pracy z logopedą, tyflopedagogiem, nauczycielem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, nauczycielami zajęć rytmicznych,

4) kierowanie dzieci do specjalistów w porozumieniu i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).,

5) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 9

Prawa i obowiązki dziecka

§ 27

 1. Każde dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z konwencji praw dziecka i obowiązki.
 2. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) życzliwego i podmiotowego traktowania,

2)  wypowiadania własnych przemyśleń, poglądów, przekonań,

3) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno     uzyskać rzeczową odpowiedź),

4) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

5)  zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6)  przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze,

7)  rozwoju, z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,

8)  wyboru zadań i sposobu ich rozwiązywania,

9)  nagradzania wysiłku,

10) współdziałania z innymi,

11) badania i eksperymentowania,

12) różnorodnego, bogatego w bodźce otoczenia,

13) ciągłej opieki ze strony nauczyciela,

14) współpracy nauczyciel- dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,

15) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

wypoczynku, kiedy jest zmęczone,

16) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,

17) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy,

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki,

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający  z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych,

8) Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela,

9) Przestrzegać higieny osobistej,

10) Wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe w miarę swoich możliwości.

§ 28

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić dziecko (z wyłączeniem dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym) z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

1) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci i uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielami przedszkola w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego

2) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

3) nie uczęszczaniu dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 2 miesiące

4) rezygnacja rodzica z usług Przedszkola

 1. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:

1) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach,   które mogą być  powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków,

2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko   nie powinno uczęszczać do przedszkola,

3) podjęcie uchwały o skreśleniu,

4) pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy,

5) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje   prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora   w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia, po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.

 1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą przygotowuje dyrektor. Decyzja ta powinna zawierać:

1) oznaczenie organu wydającego decyzję,

2) datę wydania decyzji,

3) oznaczenie strony, której decyzja zostanie wydana,

4) powołanie podstawy prawnej,

5) rozstrzygnięcie,

6) uzasadnienie faktyczne i prawne,

7) czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby  upoważnionej do wydania decyzji.

ROZDZIAŁ 10

Postanowienia końcowe

§ 29

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
 4. Z treścią statutu można się zapoznać na stronie internetowej przedszkola oraz w szatni, w kąciku dla rodziców
 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie z dnia 29.08.2016r.
 6. Statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r.

 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA IM. KUBUSIA PUCHATKA

 W SADOWIE

 

§ 16 a

 

 1. Tok postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja odbywa się w wersji z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych Gminy Koszęcin:

1)      Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

2)      Powołanie komisji rekrutacyjnej przez dyrektora;

3)      Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;

4)      Ogłoszenie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego;

5)      Składanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;

6)      Składanie  Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola;

7)      Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnej;

8)      Przekazanie Wniosków kandydatów z kompletami dokumentów do przedszkoli w   których zostali zakwalifikowani do przyjęcia;

9)      Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola  przy wykorzystaniu systemu elektronicznego;

10)   Składanie Potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do  przedszkola;

11)   Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnej;

12)   Ogłoszenie list kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola przy wykorzystaniu systemu elektronicznego;

13)   Wnioskowanie o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola;

 1. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej jest jawne i protokołowane.
 1. Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

1)      Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

2)      Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Koszęcin.

3)      Pierwszeństwo mają dzieci: 6 i 5  letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

4)      W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe ( na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt).

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Rodzaje odpowiedzi

Liczba punktów

Kryteria podstawowe (ustawowe)

1.

Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

2.

Wobec kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi      0 pkt

3.

Wobec ojca lub matki kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów orzeczenie o niepełnosprawności ojca/matki kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

4.

Wobec obydwojga rodziców kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów orzeczenie o niepełnosprawności rodziców kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

5.

Wobec rodzeństwa kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

6.

Kandydat wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca odpowiednie dokumenty oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

7.

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej odpowiedni dokument potwierdzający pieczę zastępczą Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

5)      Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność składania wniosków).

 1. Harmonogram rekrutacji

 

Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 21 lutego – do 28 lutego
Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) od 01 marca – do 3marca
Publikacja  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola do 22 kwietnia
Potwierdzanie woli uczęszczania kandydata do przedszkola

od 23 marca – do 30marcaPublikacja list kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola od 05 maja – do 09 majaRekrutacja dodatkowa i uzupełniającaod 12 maja – do 16 majaPodanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętychdo 09 czerwca

 1. Zasady obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym

1)      Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu.

Rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu składają Deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

 

2)      Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają  Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Wnioski w formie papierowej można pobrać w  przedszkolu . Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole (wg preferencji ) i składają tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).

Wniosek należy  złożyć tylko w przedszkolu najbardziej preferowanym. Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

 1. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola publicznego  w uzgodnieniu z wójtem.

 

Kryteria dodatkowe

1.

Kandydat obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego (prawnych opiekunów)pracujących/studiujących/uczących się w trybie stacjonarnym oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 32 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

2.

 Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/15 w przedszkolu pierwszego wyboru oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 16 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
3. Kandydat z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 8 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

4.

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 4 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt
 1. liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających
  z warunków lokalowych.
 1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku gdy liczba kandydatów, posiadających najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia przewyższa liczbę pozostałych do dyspozycji wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna podejmuje odpowiednią procedurę. Procedura ta wyłania kandydatów, którzy ostatecznie zostają zakwalifikowani do przyjęcia.
 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 1. Rodzice  kandydatów nieprzyjętych mogą, w terminie 7dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie  do dyrektora.
 1. Skład komisji rekrutacyjnej:

1)      przewodniczący komisji;

2)      członek komisji;

3)      członek komisji;

 1. Terminy i miejsca posiedzeń komisji rekrutacyjnej ustala jej przewodniczący;
 1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

1)      Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola;

2)      Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do przedszkola;

3)      Inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb przedszkola;

 1. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej to:

1)      Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do przedszkola, Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkolaoraz  inne dokumenty złożone przez rodziców;

2)      Wykaz miejsc organizacyjnych w przedszkolu;

 1. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły ze swoich  posiedzeń, do których załącza odpowiednio wykaz miejsc w  przedszkolu i  listy dzieci zakwalifikowanych
  i  niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych;

 

 1. Zadania dyrektora przedszkola:

1)      Określenie w uzgodnieniu z wójtem, kryteriów oraz liczby punktów za kryteria ;

2)      Określenie terminów postepowania rekrutacyjnego;

3)      Powołanie  komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenie jej przewodniczącego;

4)      Ewentualne wyjaśnianie rodzicom zasad rekrutacji;

5)      Przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola;

6)      Przekazanie dokumentacji komisji rekrutacyjnej;

7)      Rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej:

1)      Organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

2)       Prowadzenie prac komisji w czasie posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

a)       Zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych  przedszkola:

b)      Zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola;

c)       Kierowanie rozpatrywaniem przez komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na podstawie kompletu dokumentów przekazanych przez dyrektora przedszkola z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji;

d)      Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez komisję, w tym: protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, składania podpisów przez członków komisji, sporządzania list dzieci,

e)       Opatrzenie własnym podpisem list kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych;

f)       Sporządzenie, na wniosek rodzica, z członkami komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola;

 

 1. Przepisy końcowe

 

1)      Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy prawa oraz warunki lokalowe;

2)      Przez rodziców rozumie się  również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych;

3)      Terminarz i harmonogram rekrutacji ogłasza organ prowadzący w trybie zalecenia organizacyjnego;

4)      W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora,

5)      Dyrektor wywiesza w przedszkolu Regulamin Rekrutacji w celu zapoznania się przez Rodziców z jego treścią;

§ 17

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 18

 

 1. Zmiany w statucie dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej.
 1. Tekst jednolity statutu tworzy się po każdej nowelizacji w statucie.

Tekst jednolity Statutu Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie, został zatwierdzony do realizacji, uchwałą nr 1-3/2014/2015 z dnia 08.10.2014 r.

Regulamin placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

NALEŻĄCEGO DO PRZEDSZKOLA

IM. KUBUSIA PUCHATKA W SADOWIE

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi

2. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, ewentualnie porządkować – odpowiedzialny jest pracownik zajmujący się porządkiem w obejściu przedszkola

3. Z urządzeń w obejściu przedszkola mogą korzystać dzieci do lat 10

4. Na terenie placu zabaw dzieci wchodzą pod opieką nauczyciela lub osób dorosłych w godzinach pracy przedszkola

5. na terenie placu zabaw zabrania się:

– wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

– palenia papierosów

– niszczenia sprzętu i urządzeń

– zaśmiecania terenu

– wprowadzania zwierząt

– używania urządzeń zabawowych niezgodnie z przeznaczeniem

6. Każdy uszkodzony sprzęt należy eliminować i zgłosić dyrektorowi placówki

TELEFONY ALARMOWE

pogotowie ratunkowe – 999

straż pożarna – 998

policja – 997

ogólny – numer alarmowy 112