Dokumenty

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadowie
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 72, 42-700 Lubliniec,
tel.: 34 3524458, e-mail: szkpodstsadow@interia.pl 
Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Cezary Nowicki

mail: inspektor@odocn.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.   Administratorem Pana/i danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 72, 42-700 Sadów, tel: 343524458 , adres email: szkpodstsadow@interia.pl

2.   Kontakt do Inspektora ochrony danych: email inspektor@odocn.pl, tel. 602762036.

3.   Pani/Pana dane osobowe, dane dzieci przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, na podstawie art. 6 ust1 lit. c, e RODO, a także w przypadku danych pozyskiwanych na podstawie Państwa zgodny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

4.   Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.   Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z poźn. zm. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6.   Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.   Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis.                                    

9.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Regulamin wycieczek i spacerów

Regulamin wycieczek i spacerów

obowiązujący w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie.

Podstawa prawna:

Ustawa Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)

–  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r., poz. 1055) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

( Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Ogólne zasady organizacji wycieczek i spacerów

§1

1. Organizatorem wycieczek i spacerów jest Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie.

2. W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać z Radą Rodziców Przedszkola, ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, które zajmują się krajoznawstwem i turystyką.

3.Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych lub opiekuńczych z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej

4.Działalność ta obejmuje następujące formy:

1) spacery i wycieczki w ramach zajęć w danym dniu w przedszkolu inicjowane i realizowane

przez nauczyciela w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne niewymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

 1. Organizowanie przez przedszkole krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

2) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

3) wspomaganie rodziny i Przedszkola w procesie wychowania;

4) upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego;

5) kształtowanie umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

6) podnoszenie sprawności fizycznej;

7) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;

8) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

§2

 1. Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć
 2. Organizacja i program wycieczki i spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze w najbliższej okolicy.
 4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.                                                                                                                   §3
 1. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się rodziców dzieci/prawnych opiekunów dziecka o podjętych ustaleniach, a w szczególności o:

1) celu;

2) trasie;

3) harmonogramie;

4) regulaminie.

 1. Dyrektor lub wicedyrektor przedszkola wyraża zgodę na organizację wycieczki poprzez zatwierdzenie karty wycieczki zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu
 2. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka – załącznik nr 2. Listę dzieci podpisuje dyrektor.
 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców – załącznik nr 3
 4. Kierownik i opiekunowie wycieczki podpisują deklaracje w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka w czasie wycieczki oraz obowiązki kierownika i opiekuna – załączniki nr 4 i 5
 5. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.

6.Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia przedszkole.

§4

 1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie oddziałów. Opieka ta ma charakter ciągły.
 3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
 4. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.
 5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.
 7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

 

Zadania kierownika i opiekuna wycieczki, obowiązki uczestników

§5

 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola , wyznaczona przez dyrektora.
 3. Kierownik wycieczki:

 1) opracowuje program i regulamin wycieczki;

 2) zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

4) zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;

 5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;

6) nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;

 7) organizuje i nadzoruje transport i wyżywienie  dla dzieci i opiekunów wycieczki

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców – załącznik nr 6

 1. Opiekun wycieczki:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi;

 2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom;

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 1. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
 2. Uczestnikami wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
 3. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:

       1) przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczki czy spaceru,

       2) przestrzeganie zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,

 3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,

 4) zachowanie porządku,

 5) reagowanie na umówione sygnały.

 1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.

 

Procedura organizacji wycieczek

§6

1.Wychowawcy oddziałów zgłaszają chęć organizacji wycieczki dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola .

2.Zgłaszając wycieczkę należy podać jej termin i czas trwania.

3.Kierownik wycieczki zobowiązany jest przekazać dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem wycieczki:

1) kartę wycieczki;

2) listę uczestników;

3) pisemne zgody rodziców na uczestnictwo ich dzieci w wycieczce

4) potwierdzenie zebrania wpłat na wycieczkę, jeśli wycieczka jest finansowana ze środków rodziców;

5) deklaracje w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka w czasie wycieczki oraz obowiązki kierownika i opiekuna

6) program i cele wycieczki

7) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli takie ubezpieczenie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

 

Zasady organizowania wycieczek i zasady bezpieczeństwa

§7

 1. Każda wycieczka zatwierdzana jest przez dyrektora lub wicedyrektora przedszkola

2.Przy organizacji zajęć i wycieczek poza terenem przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala dyrektor lub wicedyrektor przedszkola uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać, przy czym:

1) w wycieczce pieszej w okolicach przedszkola bierze udział minimum 2 opiekunów na grupę do 25 dzieci.  W czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.

2) w wycieczce z wykorzystaniem autobusu bierze udział 1 opiekun na 10 dzieci 

Wyjście poza teren przedszkola

§8

1.Nie każde zorganizowane wyjście z dziećmi poza teren przedszkola jest wycieczką. Jeśli służy realizacji innych celów niż wycieczka, dyrektor przedszkola może zaliczyć je do innej grupy.

2.Organizator – nauczyciel określa cel zajęć oraz formę, na tej podstawie dyrektor lub wicedyrektor kwalifikuje czy jest to wyjście czy wycieczka.

 1. Poza terenem przedszkola mogą być także organizowane różne zajęcia, które są innymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej
 2. Zakwalifikowanie wyjść poza teren szkoły do innej kategorii niż wycieczka wymaga odmiennego dokumentowania, w sposób przyjęty w przedszkolu. Takim dokumentem jest rejestr wyjść.

 

Rejestr wyjść grupowych uczniów zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. 

§9

1.Zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego  wspólnie z Radą Pedagogiczną.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU im.KUBUSIA PUCHATKA W SADOWIE

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

W PRZEDSZKOLU im. KUBUSIA PUCHATKA

W SADOWIE

 

 

 

Podstawa prawna:

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69).

• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. Nr 139 poz. 1132),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. .U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400),

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

• Statut przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez to dyrektora Zespołu.

§ 2

 

Dyrektor zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

§ 3

1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki.

2. Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się protokół , który podpisują osoby biorące w niej udział.

 

ROZDZIAŁ II

 

§ 4

1.Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci.

2.Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela.

3.W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci będących pod jego opieką, nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności.

4. Nie wolno zostawiać dzieci bez opieki.

5.Uchybienie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.

 

§ 5

1 W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie:

a) przestrzegania norm określonych zachowań, w sytuacjach typowych dla funkcjonowania

dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, łazience, szatni, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze);

b)znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

c)unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych;

d)bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

e)oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zgubienia się;

f) obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami itp.

2.Dziecku nie wolno :

a)wychodzić samodzielnie z sali, z placu zabaw , z budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej.

b)łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania,

c)narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.

3 Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:

a) ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w przedszkolu;

b) wdrożenia dzieci do obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowania przedszkolnego i programu wychowawczego przedszkola;

c)zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania.

§ 6

1 Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy, w

szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw lub poza terenem przedszkola.

2 Nauczyciel i opiekunowie mają obowiązek, w szczególności podczas pobytu dzieci na placu zabaw, przebywać w miejscach największych zagrożeń .

3 Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

4.Podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach w przedszkolu uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dzieci.

5. Dzieci przemieszczają się parami ( na wycieczce pieszej, itp.).

6.W szatni oraz łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola.

7.Nauczyciele lub osoby pomagające nauczycielowi zobowiązani są do monitorowania tych pomieszczeń.

8. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia

dziecka pozostającego bez opieki w każdym miejscu poza salą.

9. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzania zabezpieczeń drzwi , okien, bram w trakcie swej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.

§ 7

Organizacja wycieczek przebiega na zasadach określonych w Regulaminie wycieczek.

§ 8

Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść, z podaniem miejsca, celu wyjścia, planowanego czasu pobytu oraz liczby dzieci.

§ 9

W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku

 

 

§ 10

 

1 Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci według zasad określonych w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

2 Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego, czystego, ubranego w odzież adekwatną do pogody.

3 Rodzice przed oddaniem dziecka do grupy powinni kontrolować, czy dziecko nie posiada

przedmiotów zagrażających jego bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu rówieśników.

4.Dyrektor , nauczyciele oraz pozostały personel przedszkola z powodu braku uprawnień medycznych nie może podać dzieciom żadnych leków.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

§ 11

 

1. Teren przedszkola musi być ogrodzony.

2. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

 

§ 12

 

1. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie.

2. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w każdej sali zajęć oraz przy jadalni i są zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

4. Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie, a w razie potrzeby także podczas zajęć.

§ 13

 

1. W salach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18oC.

2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

 

§ 14

 

1. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.

2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.

 

§ 15

 

1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.

2. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).

3. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.

4. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.

5. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

 

 

§ 16

 

Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników.

§ 17

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu dnia 18 marca 2013 roku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedszkolny zestaw  programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OBOWIĄZUJĄCYCH  W  PRZEDSZKOLU im. KUBUSIA PUCHATKA

W SADOWIE   W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Lp.

 

Miejsce realizacji Nazwa programu , wydawnictwo, autor Numer dopuszczenia
1.  

Oddział 6 – latków

 

Nasze przedszkole, wyd. MAC Edukacja

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska

 

1/2021/2022

2 Oddział  3- 6 latków

 

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych,

Wyd. Millan, M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska

2/2021/2022
 

3

 

Oddział 3- 4 latków

Oddział 4 – 5 latków

 

 

Zabawy z porami roku, wyd. Podręcznikarnia

Iwona Lewkowicz , Anna Tworkowska – Baraniuk

 

1/2020/2021

 

4

 

Oddział 5 – latków

 

 

Kochamy dobrego Boga, Jedność, Komisja Wychowania Katolickiego KEP

 

2/2020/2021

 

5

 

Oddział  6 – latków

 

 

TAK dla Jezusa,  Jedność, ks. dr Karol Zegan,  Elżbieta Kondrak,  Bogusław Nosek

 

2a/2020/2021

 

6

 

Oddział 3-6 latków

 

 

Program wychowawczy Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie

 

 

3/2010/2011

 

 

7

 

Oddział 3-6 latków

 

Program  z plastyki „Przygoda z plastyką”

 

 

5/2011/2012

 

8

 

Oddział 6 latków

 

Program p.t „Mały ogrodnik”

 

 

6/2015/2016

 

9

 

Oddział 4 – 6 latków

 

 

Program profilaktyki  p.t.

„Zaradny przedszkolak”

 

 

7/2011/2012

10

 

Grupa 4-5 latków Stymulowanie rozwoju mowy dzieci 4-5 letnich 8/2013/2014
11 Grupa 3- 6 latków

 

Program „W krainie muzyki” 9/2018/2019

 

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 29.06.2021 r.

Przedszkolny zestaw kart pracy obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

 

 

PRZEDSZKOLNY  ZESTAW   KART PRACY

OBOWIĄZUJĄCY  W PRZEDSZKOLU

KUBUSIA PUCHATKA W SADOWIE

NA  ROK  SZKOLNY  2021`/2022

 

 

Lp.

 

Przedmiot  

GRUPA

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

1

 

Wychowanie przedszkolne  

6 – latki

 

Kolorowy start

Z plusem

Wiesława Żaba – Żabińska  

MAC – edukacja

 

2

 

Wychowanie

Przedszkolne

 

 

5 –   latki

 

Zabawy z porami roku

 

Bożena Borowik

 

Podręcznikarnia

 

3

 

 

Wychowanie

Przedszkolne

 

 

4 – latki

 

Razem bawimy się

 

Bożena Borowik

 

Podręcznikarnia

 

3

 

Religia

 

5- latki

 

Spotkania dzieci Bożych

 

Dariusz Kurpiński

Jerzy Snopek

 

 

Jedność

 

4

 

Religia

 

 

6- latki

 

Tak! Jezus mnie kocha

 

Krzysztof Mielnicki

Elżbieta Kondrak

 

 

Jedność

 

 

Sadów,   29.06.2021r.                                                 

 

    

Roczny plan pracy

                                           

Roczny Plan Pracy Dydaktyczno – Wychowawczej Przedszkola  im. Kubusia Puchatka w Sadowie

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Roczny  plan pracy dydaktyczno – wychowawczej dla przedszkola uwzględnia kierunki pracy wynikające z wniosków nadzoru pedagogicznego  za rok szkolny 2019/2020, wnioski z ewaluacji wewnętrznej,  priorytety MEN  na rok szkolny  2020/2021

OBSZAR: Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

 

 

ZADANIA

 

 

 SPOSOBY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

 

TERMIN

 

Dostosowanie dokumentacji przedszkola do nowych przepisów

prawa oświatowego

i prawa pracy

 

1. Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021

2. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i jego realizacja

3. Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa

4. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli

5. Wybór przedmiotu ewaluacji wewnętrznej i jej przeprowadzenie

 

 

rada pedagogiczna

dyrektor, nauczyciele

dyrektor

 

nauczycielki

dyrektor, nauczycielki

 

IX 2020r.

IX 2020r.

rok szkolny

 

rok szkolny

rok szkolny

 

Kontynuacja WDN

 

1. Opracowanie planu i harmonogramu WDN

2. Ustalenie tematyki szkoleń rady pedagogicznej i ich organizacja (warsztaty, referaty, wymiana doświadczeń)

3. Wykorzystywanie zdobytych umiejętności w praktyce

4. Wzmacnianie wzajemnych relacji w Radzie Pedagogicznej (imprezy,   spotkania okolicznościowe)

 

M. C. Krysik

 

nauczycielki

 

nauczycielki

 

 

VIII 2020r.

 

VIII 2020r.

 

 

rok szkolny

 

Wzbogacanie bazy przedszkola

 

1. Zakup pomocy dydaktycznych rozwijających kreatywność i logiczne myślenie

2. Systematyczne doposażenie przedszkola według potrzeb

 

wicedyrektor

dyrektor

 

 

rok szkolny

 

 

 

Promocja przedszkola

w środowisku

 

 

1. Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja

2.  Aktualizacja facebooka przedszkola

3. Opracowanie i wydawanie gazetki „Przedszkolne wieści”

4. Opracowywanie artykułów do Echa Gminy Koszęcin promujących działalność przedszkola

5. Udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich

(w miarę możliwości)

 

P. Katryniok

 

M.C.Krysik

wszystkie n-lki

 

wszystkie n-lki

 

rok szkolny

rok szkolny

rok szkolny

rok szkolny

 

rok szkolny

 

 

Ujednolicić wykorzystanie platform edukacyjnych

w kształceniu

na odległość

 

1.     Zapoznać rodziców z zasadami funkcjonowania platform internetowych

2.                Nauczycielki w razie potrzeb będą pracować wykorzystując dostępne aplikacje

 

wszystkie n-lki

 

rok szkolny

 

Wydłużenie czasu pracy jednego oddziału

 

1.Zaplanować w projekcie organizacyjnym wydłużenie czasu pracy oddziału średniaków

 

 

 

dyrektor

 

przed rozpoczęciem roku szkoln.

 

 

 

OBSZAR: Kształcenie

 

 

ZADANIA

 

 

SPOSOBY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

 

TERMIN

 

 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych

i  edukacyjnych.

 

1.Prowadzenie obserwacji i diagnozy

2. Praca bieżąca z dziećmi wykazującymi trudności

3. Realizacja terapii logopedycznej

4. Rozwijanie zdolności dzieci poprzez angażowanie ich do udziału

w konkursach

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

 

 

wychowawcy poszczególnych oddziałów,

M. Celińska – Krysik – logopedia

 

 

 

 

 na bieżąco, według potrzeb

 

 

 

 

 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów

 

   1.Kontynuacja  realizacji własnych programów i projektów: „Mały ogrodnik”, „Przygoda z plastyką”, „Zaradny przedszkolak”, „Stymulowanie rozwoju mowy dzieci 4 – 5 letnich”, „W krainie muzyki”,  „Zabawy przedszkolaka z komputerem”, „Piękna nasza Polska cała”, „Każdy ci powie, że cisza to zdrowie”, „W świecie dziecięcych zmysłów – zabawy sensodydaktyczne”, „Maluch w świecie kolorów”, „Sprawny przedszkolak”

  2. Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności

 3. Organizacja zajęć i  wycieczek rozwijających samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci

 

wybrane nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

nauczycielki

 

wszystkie nauczycielki

 

rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny

 

rok szkolny

 

 

 

 Wykorzystanie

 w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 

1. Prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach projektu „Zabawy przedszkolaka z komputerem”

2. Systematyczne podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez stosowanie nowoczesnych technologii

3. Tworzenie prezentacji multimedialnych dla dzieci

 

P. Katryniok

 

wszystkie nauczycielki

 

przez cały rok szkolny

 

 

Wykorzystywanie dostępnych pomocy

do rozwoju ruchowego

 

Doskonalić rozwój ruchowy z wykorzystaniem dostępnych w przedszkolu nowoczesnych pomocy (min. ścieżki ruchu, trampolinę, ławeczki, fakturowy tor i inne)

 

wszystkie nauczycielki

 

przez cały rok szkolny

 

OBSZAR: Wychowanie i opieka

 

 

ZADANIA

 

 

SPOSOBY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

 

TERMIN

 

Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola

    1. Realizacja „Programu wychowawczego Przedszkola”

    2. Udział w akcjach charytatywnych „Góra grosza”, „Nakrętki dla Kacpra”, „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

3.                  Przeprowadzanie imprez, uroczystości, wyjazdów, wycieczek według ustalonego harmonogramu – dostarczanie wzorów postępowania i kształtowania umiejętności zachowania się wobec kolegów i dorosłych

 

wszystkie nauczycielki

wybrane nauczycielki

 

nauczycielki według kalendarza imprez

 

cały rok

wg potrzeb

 

cały rok

 

Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i  respektowanie norm społecznych.

 

1. Realizacja projektu „Piękna nasza Polska cała”, min.

a) zapoznanie, nauka i śpiewanie hymnu Polski

b) zorganizowanie kącika regionalno – patriotycznego

c) apel z okazji 11 listopada i narodowe śpiewanie hymnu o godz. 11.11

d) „Piękna Niepodległa” – zasadzenie drzewa

e) nauka pieśni patriotycznych

f) zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową

g) poznajemy herb naszej miejscowości

h) zorganizowanie tygodnia legend i baśni polskich

i) założenie słownika gwary śląskiej

j) turniej wiedzy patriotycznej starszaków

k) „W starym kinie” – projekcja dawnych dobranocek

 

wszystkie

nauczycielki

 

przez cały rok szkolny, według planu

 

 

Profilaktyka uzależnień

 

1.Realizacja programu „Zaradny przedszkolak”

2. Realizacja projektu „Każdy przedszkolak dobrze wie, że zdrowo odżywiać trzeba się”

3. Realizacja projektu „Zabawy przedszkolaka z komputerem”

 

wszystkie  nauczycielki

wszystkie  nauczycielki

 

Patrycja Katryniok

 

cały rok

cały rok

 

cały rok

 

 

Współpraca

z rodzicami

 

 

 

 

1. Organizacja spotkań z rodzicami

2. Pedagogizacja rodziców

3. Współpraca z rodzicami w celu doskonalenia efektów nauczania

– Prowadzenie zajęć otwartych (

– Organizowanie indywidualnych konsultacji

– Prowadzenie kącika dla rodziców 

4. Rozwiązywanie problemów wychowawczych dzieci

– Prowadzenie indywidualnych rozmów dotyczących zaistniałych problemów wychowawczych.

– Zachęcanie do nagradzania dzieci za dobre zachowanie w przedszkolu.

5. Udział  w uroczystościach przedszkolnych i grupowych

– Przygotowanie dzieciom strojów na organizowane w przedszkolu bale

i uroczystości.

 – Pomoc w organizacji Mikołajek i Spotkania wigilijnego

– Współudział rodziców w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy i Taty – zorganizowanie poczęstunku.

Wspólne akcje charytatywne Góra Grosza, zbieranie nakrętek

Współpraca z rodzicami będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju

 

wszystkie  nauczycielki

 

 

cały rok

 

 

 

Współpraca

ze środowiskiem

 

 

1. Współpraca ze Szkołą Podstawową i z biblioteką

2. Zorganizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów

3. Kontynuacja współpracy z instytucjami tworzącymi oferty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym (MDK Lubliniec, sale zabaw, JWK Lubliniec, ZPKWŚ, Teatr Sztuka, Teatr Lalek Bajka, Filharmonia w Częstochowie)

4. Współpraca z PPPP w Lublińcu – konsultacje i poradnictwo ze specjalistami     w zakresie problemów rozwojowo – wychowawczych

Współpraca ze środowiskiem będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju

 

 

wszystkie  nauczycielki

 

 

 

cały rok

 

PORADNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Rodzicu, pamiętaj!

Rodzice w ramach swojej aktywności w przedszkolu  mogą: · uczęszczać na zebrania i inne spotkania informacyjne, by mieć bie­żące informacje dotyczące zarówno tego, co dzieje się w grupie dziecka,  · kontaktować się z nauczycielami indywidualnie i pytać o osiągnięcia i trudności dziecka; · przedstawiać swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące dziecka; · prosić o interwencję i pomoc w sprawach, które budzą ich niepokój.

Edukacja większości dzieci przebiegać będzie „gładko”. Odnalezienie się i radzenie sobie z wymaganiami szkolnej rzeczywistości będzie w zasięgu ich możliwości. Niektórzy ucznio­wie odkryją, że mają szczególne zdolności w jakiejś dziedzinie. Będą też dzieci i młodzież, któ­re napotkają różnego rodzaju trudności. Trudności te mogą dotyczyć procesu adaptowania się do nowej sytuacji, relacji z kolegami czy koleżankami w klasie, opanowania umiejętności szkolnych (czytania, pisania, liczenia) lub wiedzy z poszczególnych przedmiotów, relacji z na­uczycielami. Takie dzieci powinny otrzymać w szkole odpowiednie do ich potrzeb wsparcie. Ty, Rodzicu, będziesz odgrywał znaczącą rolę w inicjowaniu i organizowaniu tego wsparcia.
Szczególnie ważne są dla dziecka pierwsze lata doświadczeń szkolnych. To, jak radzi sobie z wymaganiami szkolnej rzeczywistości (realizacją programów nauczania, budowaniem relacji z rówieśnikami i nauczycielami, pokonywaniem stresu, wyzwaniami, przyjmowaniem ocen itp.), jak jest traktowane w szkole i w domu, zarówno wtedy, kiedy odnosi sukcesy, jak wówczas, gdy przeżywa porażki, ma ogromny wpływ na kształtowanie się samooceny dziecka, budowanie poczucia własnej wartości i tożsamości. Kiedy jest się dzieckiem (nie tylko w wieku szkoły podstawowej, ale także gimnazjalistą) i słyszy się, jak wszyscy doro­śli (rodzice i nauczyciele) powtarzają, że jest się np. niegrzecznym, leniwym uczniem, to zaczyna się w końcu w to wierzyć i swoim zachowaniem „potwierdzać” tę ocenę. Dziecko traktowane w taki sposób „nauczy się” nie wierzyć w siebie i własne możliwości. Może nabrać przekonania, że jest mniej wartościowe, „gorsze” niż inne dzieci. Jest też prawdopodobne, że już do końca swojej edukacji będzie się czuło w szkole źle.

Czasem jednak nie wiadomo, jak dziecku pomóc. Bywają też sytuacje, w których rodzicielska pomoc nie wystarczy, problemy, którym samemu trudno zaradzić, znaleźć rozwiązanie. Poniżej kilka przykładów:

· Twoje zdolne dziecko nie potrafi opanować ortografii. Jak mu pomóc?

· Twoje dziecko tak przeżywa pójście do szkoły, że często przed wyjściem z domu boli je brzuch. Jak mu pomóc?

· Twoje dziecko ma problemy z nauką. Ty i mąż nie jesteście w stanie go wesprzeć. Jak mu pomóc?

· Twoje dziecko nie może usiedzieć spokojnie nawet pięć minut, nauczyciele skarżą się, że dezorganizuje im to pracę. Jak mu pomóc?

· Twoje dziecko nie słucha ani Ciebie, ani nauczycieli. Jak mu pomóc?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla Twojego dziecka

W każdej sytuacji przedszkole i szkoła są zobowiązane do objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w formach i na zasadach, które opisane zostały w rozporządzeniu w tej sprawie. Dyrektor powinien znać treść tych zapisów i przybliżyć je rodzicowi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zgodnie z rozporządzeniem – polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.1 Oznacza to, że rodzic wspólnie z nauczycielami i specjalistami będzie obserwował, w jaki sposób dziecko funkcjonuje w szkole i w domu: · jak przyswaja sobie wiedzę? · jaką ma motywację do uczenia się? · jak nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi? · jak sobie radzi z samoobsługą? · jaka jest jego sprawność fizyczna? · jak sobie radzi w sytuacjach trudnych i stresujących?

Po dokonaniu takiego rozpoznania przyjdzie czas na zastanowienie się, czego dziecko potrzebuje (jakiego wsparcia i dostosowań), aby mogło lepiej radzić sobie w rzeczywistości szkolnej, lepiej wykorzystywać swój potencjał, lepiej przygotować się do dorosłego życia.
Pomoc, którą dziecko otrzyma w szkole, ma się opierać na jego mocnych stronach (czyli na tym, co ono potrafi, jakie ma predyspozycje i uzdolnienia), a nie na ograniczeniach.

KIEDY TWOJE DZIECKO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

Twoje dziecko może otrzymać pomoc, jeśli:
· jest szczególnie uzdolnione;
· jest dzieckiem z niepełnosprawnością, (słabosłyszącym, niesłyszącym, słabowidzącym, niewidomym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym, z afazją, z upośledzeniem w stop­niu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi);
· ma orzeczenie z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne;
· jest przewlekle chore;
· ma trudności adaptacyjne w szkole, związane np. z wcześniejszym kształceniem za granicą lub wychowywaniem się w innej kulturze;
· jest z grupy ryzyka dysleksji lub stwierdzono u niego dysleksję rozwojową;
· jest uczniem mającym potwierdzone diagnozą trudności matematyczne;
· ma zaburzenia komunikacji językowej (np. problem z artykulacją niektórych głosek, zabu­rzenia płynności, tempa mowy, problem w tworzeniu dłuższych wypowiedzi);
· znalazło się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; · dotykają go niepowodzenia edukacyjne;
· pojawiły się trudności środowiskowe, związane z sytuacją bytową, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami społecznymi itp.;
· ma orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie in­dywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i jest w sytuacji wymagającej dodatkowego wsparcia.

ma innego rodzaju trudności wpływające na jego funkcjonowanie w szkole i nauczyciele zdecydują, że należy mu pomóc – wtedy żaden dokument nie jest potrzebny.

Dla każdego z takich dzieci dyrektor szkoły będzie powoływał zespół, w którego pracach mają prawo uczestniczyć rodzice danego ucznia. Rodzic bierze udział w posiedzeniach zespołu jako jego pełnoprawny członek.

Z CZYJEJ INICJATYWY MOŻE BYĆ UDZIELANA POMOC

Rozporządzenie wymienia, kto może wystąpić z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy.

§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

Rodzic ma tu, jak widać, do odegrania bardzo ważną rolę. Jest bowiem wymieniony wśród osób upoważnionych do inicjowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Oznacza to, że jeśli rodzic zauważy jakieś ważne potrzeby swojego dziecka, może zgłosić to nauczycielowi, wychowawcy lub specjaliście prowadzącemu z jego dzieckiem zajęcia (np. psychologowi, pedagogowi czy logopedzie). Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści są zobligowani do przekazywania takich informacji dyrektorowi od razu po ich uzyskaniu. Taki tryb ma zapewnić uczniom możliwość uzyskania wsparcia niemal natychmiast, w momencie kiedy zauważone, rozpoznane i określone zostaną specjalne potrzeby edukacyjne ucznia.

Rodzicu, pamiętaj!

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko miało zorganizowaną właściwą pomoc:
· ważne jest, abyś jak najszybciej dostarczył do szkoły orzeczenie i/lub opinię poradni psy­chologiczno-pedagogicznej – to pomoże w planowaniu pomocy i usprawni jej organizację;
· obserwuj uważnie swoje dziecko: jakie ma uzdolnienia, jak sobie radzi z nauką, jakie ma relacje z rówieśnikami i dorosłymi; rozmawiaj o tym z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami – to umożliwi zorganizowanie adekwatnej do potrzeb pomocy.
Dyrektor szkoły · powołuje zespół niezwłocznie po dostarczeniu przez rodzica/pełnoletniego ucznia orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; · powołuje zespół niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tym, że w szkole zauwa­żono indywidualne specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i mimo, że nie posiada on opinii ani orzeczenia planuje się dla niego pomoc.

TWOJE DZIECKO MA OPINIĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Jeśli Twoje dziecko otrzymało:
– opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, która może dotyczyć np.:

· szczególnych zdolności; · zwolnienia z powodu wady słuchu lub głębokiej dysleksji rozwojowej z nauki drugiego języka obcego; · wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia obowiązku szkolnego; · udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; · przyjęcia do gimnazjum dla dorosłych w sytuacji, kiedy nie rokuje ono ukończenia gim­nazjum dla młodzieży; · objęcia nauką w klasie terapeutycznej; · innych obszarów funkcjonowania dziecka,

ważne jest, byś jak najszybciej dostarczył ten dokument do szkoły. Dyrektor szkoły nie­zwłocznie po złożeniu przez Ciebie opinii powoła zespół, w skład którego wejdą nauczyciele i specjaliści pracujący z Twoim dzieckiem w szkole. Dyrektor powiadomi Cię o terminie pierwszego spotkania i kolejnych spotkań zespołu. Możesz, jak wspominamy wcześniej, uczestniczyć w nich na zasadach równoprawnego członka. Możesz, jako rodzic, wniosko­wać do dyrektora szkoły o zaproszenie na posiedzenie zespołu osób, które dotychczas pracowały z Twoim dzieckiem (trenera, terapeutę pedagogicznego, lekarza) i posiadana przez nie wiedza o Twoim dziecku może znacząco pomóc w organizacji wsparcia w szkole. Na zaproszenie dyrektora w spotkaniach zespołu może wziąć udział pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej opiekującej się szkołą.
Zespół założy dla Twojego dziecka kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz opracuje plan działań wspierających.

TWOJE DZIECKO MA ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA LUB ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indy­widualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, tak samo jak opinię, jak najszybciej przekaż je szkole. Wtedy zorganizowane zostanie indywidualne nauczanie. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ regulacje prawne na ten temat są w innym rozporządzeniu, właśnie w sprawie organizacji indywidualnego nauczania, ale może pojawić się sytuacja, że do godzin przezna­czonych na to nauczanie trzeba dodać jeszcze np. zajęcia specjalistyczne – logopedyczne albo dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, bo zbliża się egzamin. Np. uczeń mający trudności w nauce w klasie maturalnej złamał nogę i potrzebne są dodatkowe godziny (ponad wymiar godzin nauczania indywidualnego przewidziany dla uczniów szkół ponad­gimnazjalnych: od 12 do 16 godz.3) na pracę z nim, by przygotować go do matury. Wtedy, tak samo jak w przypadku opinii, dyrektor tworzy zespół i organizuje pomoc.

TWOJE DZIECKO MA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie oznacza to, że dziecko ma się uczyć w szkole specjalnej. Oznacza jedynie tyle, że dziecko wymaga sto­sowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zatem szkoła do której trafi, powinna mu to zapewnić. Kształcenie specjalne może być organizowane zarówno w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz integracyjnych (bądź z oddziałami specjalnymi lub integracyj­nymi), jak i w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.

Poradnia – wydając orzeczenie – zaleca, jaki rodzaj szkoły byłby najbardziej odpowiedni z punktu widzenia zespołu orzekającego w poradni. Jednak pamiętać należy, że jest to jedynie wskazówka, natomiast decyzję podejmuje zawsze rodzic. To jego autonomiczne prawo. Tak więc rodzic, występując z wnioskiem o wydanie orzeczenia, musi wiedzieć, że nie jest ono równoznaczne ze skierowaniem dziecka do szkoły specjalnej. Ta decyzja będzie należała wyłącznie do niego. Oczywiście w wielu sytuacjach okaże się, że jest to dla dziecka najlepsza szkoła i należy z tej „podpowiedzi” poradni skorzystać, ale wcześniej należy przeanalizować treść orzeczenia, dopytać o rzeczy, które nie będą do końca jasne i zrozumiałe i dopiero decydować.

Rodzicu, pamiętaj!

Ważne jest, żeby mieć świadomość, że termin „kształcenie specjalne” nie jest równo­znaczny z uczeniem się w szkole specjalnej!

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydawane tylko przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. · Skierowanie do kształcenia specjalnego nie jest równoznaczne z umieszczeniem w szko­le specjalnej. · Kształcenie specjalne może być realizowane w szkole specjalnej lub oddziale spe­cjalnym, szkole lub oddziale integracyjnym lub w systemie włączającym w szkole ogólnodostępnej. · Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Ty jako rodzic podejmujesz decyzję, czy będzie ono uczyć się w szkole specjalnej, integracyjnej czy ogólnodostępnej. Informacje dotyczące wyboru szkoły, zawarte w orzeczeniu, mają jedynie charakter sugestii, porady, a nie decyzji (nie są wiążące ani dla Ciebie, ani dla szkoły przyjmującej dziecko). W orzeczeniu zalecana jest najbardziej korzystna, z punktu widzenia zespołu orzekającego, forma kształcenia dziecka. Decydujący głos w wyborze rodzaju szkoły należy jednak zawsze do Ciebie.

TWOJE DZIECKO POTRZEBUJE WSPARCIA, A NIE MA ANI OPINII, ANI ORZECZENIA

Otóż Jeśli Twoje dziecko, np.: · przeżywa niepowodzenia edukacyjne, · znalazło się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, · ma trudności adaptacyjne w szkole, • jest w grupie ryzyka dysleksji, · cierpi na chorobę przewlekłą, · dotykają je trudności środowiskowe, związane z sytuacją bytową, spędzaniem czasu
wolnego, kontaktami społecznymi, · ma innego rodzaju trudności wpływające na jego funkcjonowanie w szkole, potrzebuje więc pomocy lub innego traktowania przez szkołę (ma jakieś specjalne potrzeby edukacyjne). Ważne jest, byś taką informację jak najszybciej przekazał nauczycielowi, szkolnemu pedagogowi, psychologowi, którzy poinformują dyrektora. Nauczyciele, wy­chowawcy i specjaliści są zobowiązani do przekazywania takich informacji dyrektorowi bezpośrednio po ich otrzymaniu. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji dyrektor powoła dla Twojego dziecka zespół, w skład którego wejdą nauczyciele i, ewentualnie, specjaliści pracujący z nim. Pamiętaj, Rodzicu, że jesteś pełnoprawnym członkiem zespołu i możesz uczestniczyć w jego spotkaniach. Twoja obecność jest bardzo ważna w sytuacji, kiedy to Ty inicjujesz proces uruchamiania dla dziecka pomocy. Ty bowiem wiesz: · na czym polega trudność dziecka, · jak się przejawia, · w jaki sposób utrudnia dziecku funkcjonowanie w szkole, · jakie ewentualnie widzisz sposoby pomocy dziecku.

Informacje te są niezbędne, by wspólnie z nauczycielami i szkolnymi specjalistami przeana­lizować sytuację dziecka, zastanowić się, co może pomóc mu lepiej czuć się i funkcjonować w szkole oraz sprostać szkolnym wymaganiom.
Zapisy o zakresie wsparcia potrzebnego Twojemu dziecku znajdą się w założonej dla nie­go karcie indywidualnych potrzeb ucznia, a zapisy o tym, jakie działania zostaną podjęte, by pomóc dziecku, zawierać będzie plan działań wspierających.

Ważne dla Twojego dziecka dokumenty w szkole

Do zadań zespołu nauczycieli pracujących z Twoim dzieckiem, jak to już wcześniej wspo­mniano, należeć będzie zaplanowanie pomocy (form, sposobów i okresów jej udzielania), założenie karty indywidualnych potrzeb ucznia i opracowanie planu działań wspierających lub dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. Zależeć to będzie od sytuacji, w której znajdzie się Twoje dziecko.

DZIAŁANIA INOWACYJNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019 – 2020

 

Innowacja pedagogiczna „Z literą poprzez zabawę”

Innowacja ta jest oparta na odimiennej metodzie Ireny Majchrzak. Polega ona na tym, że dzieci w przedszkolu już od najmłodszych lat uczą się rozpoznawać imiona swoje i kolegów, następnie poznają litery obchodząc tzw. urodziny liter. Celem tej metody jest to, że dziecko chętnie wkracza w świat pisma, dostrzega różnice w kształcie i brzmieniu liter, Efektem jest opanowywanie  i rozwijanie umiejętności czytania poprzez działanie, nastawienie się na wzrokową, a nie słuchową naukę czytania. Poprzez szereg ćwiczeń rozwija się spostrzegawczość i wyobraźnia. Praca tą metodą pozwala dzieciom na bezstresowe przekroczenie progu szkoły.

Program „Stymulowanie rozwoju mowy dzieci 4 – 5 letnich”

Na zajęciach przedszkolaki ćwiczą sprawność narządów artykulacyjnych, tempo i siłę mówienia. Zastosowane w programie proste zabawy logopedyczne i atrakcyjne dla dzieci pomoce zachęcają do ćwiczeń. Celem tego programu jest stymulowanie rozwoju mowy poprzez kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Jego efektem ma być usprawnianie mowy, myślenia i ogólny rozwój dziecka.

Program „Przygoda z plastyką”

Poprzez różnorodne techniki plastyczne stymuluje się i rozwija wrażliwość słuchową, wzrokową i dotykową, rozwija uczucia, wyobraźnię i zdolność do działania. Na zajęciach dzieci poznają techniki plastyczne i środki wyrazu artystycznego, eksperymentują z różnorodnymi materiałami i narzędziami.

Poprzez zajęcia plastyczne stwarzane są dzieciom warunki do odreagowywania napięć i konfliktów. Realizacja tego programu pozwala na udział dzieci w rozmaitych konkursach plastycznych: powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich, na których odnoszą swoje pierwsze sukcesy

Program „Mały ogrodnik”

W celu poszerzenia oferty przyrodniczej – nie tylko hodowle roślin  w salach przedszkolnych i w kącikach przyrody – założono ogródek przedszkolny. Stał się on dla dzieci miejscem zdobywania wiedzy o środowisku przyrodniczym. W ogrodzie dzieci sieją, sadzą warzywa, zioła, kwiaty, grabią, podlewają. Prowadzone zajęcia w ogrodzie zapewniają dzieciom praktyczne doświadczenia, min. sianie, sadzenie warzyw, ziół, kwiatów, grabienie, podlewanie oraz uatrakcyjniają pobyt dzieci na świeżym powietrzu;

Program „Zaradny przedszkolak”

Celem tego programu jest kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu. Realizowany jest on w blokach tematycznych: ochrona p/poż, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo na drodze, podczas zabawy, właściwe postawy wobec obcych

Program „W krainie muzyki”

Program ma na celu. rozbudzenia w przedszkolakach wrażliwości muzycznej poprzez różne formy, a tym samych wpływanie na ogólny rozwój dziecka nie zapominając o działaniach relaksacyjnych i terapeutycznych.  Muzyka bowiem pomaga rozweselić, wesoło się bawić, miło spędzać czas, jak również odkrywać nie zapominając o jej walorach artystycznych.

Projekt „Każdy przedszkolak dobrze wie, że zdrowo odżywiać trzeba się”

Efektem realizacji tego projektu jest to, że dzieci uczone są rozróżniania prawidłowego i nieprawidłowego odżywiania. Przedszkolaki samodzielnie przygotowują sałatki jarzynowe, soki, kanapki, szaszłyki owocowe, zaprawiają kompoty. Wyrabiany jest nawyk picia wody. Przedszkole zapewnia również dzieciom zdrowe i urozmaicone posiłki, min. w każdym posiłku są owoce i warzywa a także produkty mleczne.

Projekt „Zabawy przedszkolaka z komputerem” 

Projekt powstał w celu umożliwienia dzieciom poznanie podstaw technologii informatycznej, wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci wychodząc naprzeciw ich potrzebom intelektualnym, emocjonalnym i estetycznym zgodnie z ich możliwościami, a także wskazanie użyteczności komputerów w nauce i zabawie

Projekt „Każdy ci powie, że cisza to zdrowie”

Celem głównym projektu jest kształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności unikania i eliminowania hałasu min. uświadomienie dzieciom wyniszczającego wpływu hałasu na zdrowie i funkcjonowanie człowieka, uświadomienie dzieciom znaczenia ciszy i spokoju dla życia, zdrowia i samopoczucia człowieka, kształcenie umiejętności wyciszenia i relaksacji. Efektem prowadzenia zajęć jest to, że dzieci  potrafią świadomie unikać hałasu.

Projekt „W świecie dziecięcych zmysłów” – zabawy sensodydaktyczne

Celem prowadzenie zabaw sensodydaktycznych jest – zapewnienie dzieciom warunków rozwoju, aby możliwy był rozwój wszystkich zmysłów, szczególnie: rozwijanie koordynacji ruchów, usprawnienie motoryki,  poznawanie własnego ciała,  rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej,  wpływanie na rozwój mowy i poszerzanie zakresu słownictwa,  umożliwianie dzieciom doznań angażujących dotyk głęboki i zmysł równowagi, doświadczanie radości i przyjemności z wykonywanych zadań, poprawianie koncentracji, uwagi, kreatywności, twórczego myślenia.

Projekt „Piękna nasza Polska cała”

Ideą prowadzenia tego projektu jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci. Dzieci w ramach projektu poznają historię państwa, symbole narodowe, tradycje, zwyczaje, obrzędy ludowe. Ponadto uwrażliwiane są na piękno, folklor i tradycję Polski. W przedszkolakach wzmacnia się poczucie radości i dumy z bycia Polakiem.

 

STATUT PRZEDSZKOLA im.KUBUSIA PUCHATKA

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA KUBUSIA PUCHATKA

w SADOWIE

 

PREAMBUŁA

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia wstępne
§ 1
1. Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola mieści się w Sadowie, przy ulicy Spółdzielczej 1.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Koszęcin, która ma siedzibę przy ulicy Powstańców Śląskich 10.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
5. Przedszkole posługuje się pieczęcią:
PRZEDSZKOLE
im. Kubusia Puchatka
Sadów, ul. Spółdzielcza 1
42 – 700 Lubliniec
tel. (34) 356 13 7
NIP 575-10-811 IDS 151980984

§ 2
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. Poz.910 i 1378),
3) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020r. Poz. 1327);
3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie
4) Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie
5) wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie
6) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka;
7) opiekun oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie
8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Koszęcin
9) organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty.
ROZDZIAŁ 2
Cele i zadania przedszkola
§ 3
1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka
3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
§ 4
1.Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:
1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;
2) umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;
3) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) organizację zajęć dodatkowych;
5) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;
6) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
7) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.
2. Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;
3) rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.
ROZDZIAŁ 3
Opieka nad dziećmi
§ 5
1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:
1) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;
2) wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;
3) poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
4) wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;
5) rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola;
6) umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
7) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
§ 6
1. Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:
1) rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.
2) rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi dyżurującemu,
3) rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka z Przedszkola,
4) z uwagi na dobro dziecka , jeśli Przedszkole uzna, że osoba upoważniona nie zapewni dziecku pełnego bezpieczeństwa, powinno zwrócić się do opiekunów prawnych o wskazanie innej osoby, wobec której nie będzie miało żadnych zastrzeżeń,
5) pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni,
6) Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
7) fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;
8) o wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu, w takiej sytuacji Przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem
9) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie,
10) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedna godzinę; po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami,
11) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe
12) rodzice i opiekunowie są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.
2. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:
1) nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy),
2) stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu,
3) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;
4) powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być dziecku podawane leki.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
5. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
6. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
7. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).
8.W czasie trwania pandemii covid -19 pracownicy wskazani przez dyrektora:
1) odbierają dziecko przyprowadzone przez rodzica/opiekuna prawnego, zachowując wszelkie wymagane zasady bezpieczeństwa epidemicznego, kierują go do szatni, a następnie odprowadzają do grupy
2) po zakończonych zajęciach, po zgłoszeniu przybycia rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej odbierają dziecko z sali, kierują do szatni, a następnie odprowadzają do drzwi wyjściowych

§ 7
1. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:
1) umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola;
2) przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;
3) zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób;
4) oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu;
5) utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;
6) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;
7) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii;
8) utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie;
9) wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
10) zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;
11) zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°;
12) wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;
13) zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;
14) zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;
15) respektowanie zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola bez obecności rodzica.
ROZDZIAŁ 4
Formy współdziałania z rodzicami
§ 8
1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
1) konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb,
2) zebrania ogólne i oddziałowe organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym,
3) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych,
4) kontakty indywidualne przynajmniej raz na 3 miesiące,
5) zajęcia otwarte dla rodziców,
6) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych,
7) wycieczki, festyny,
8) kącik dla rodziców, gazetka przedszkolna, strona www, facebook
2. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.
ROZDZIAŁ 5
Organy przedszkola
§ 9
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
§ 10

1. Kompetencje dyrektora obejmują w szczególności:
1) kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi Przedszkola, w tym:
a) organizowanie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
b) udzielanie zezwolenia na spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola;
6) organizowanie administracyjnej, w tym finansowe i gospodarczej obsługi Przedszkola;
7) współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;
8) organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;
9) dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 28 ust.1 niniejszego Statutu;
10) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola;
12) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
13) dokonywanie oceny pracy nauczyciela;
14) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
15) stwarzanie warunków do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
16) współpraca z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2.Dyrektor Przedszkola:
1) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;
2) stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;
3) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
4) przedstawia Padzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.
3. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie
i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go nauczyciel Wicedyrektor.

§ 11
1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
1) w skład rady wchodzą: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce bez względu na wymiar czasu pracy,
2) przewodniczącym rady jest dyrektor,
3) zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy:
a) dyrektora przedszkola,
b) organu prowadzącego,
c) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
d) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
4) w posiedzeniach rady mogą brać udział na zaproszenie przewodniczącego, lub na wniosek członków rady osoby spoza rady, uczestnicząc głosem doradczym, tj. przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni,
5) uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady,
6) rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane, 7) członków rady obowiązuje nie ujawnianie spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników,
8) dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niegodnych z przepisami prawa,
9) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania , zgodnie z regulaminem rady.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w przedszkolu,
3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków przedszkola (nie dotyczy dziecka 6 -letniego realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne),
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola (w tym arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny, organizację tygodniowego rozkładu zajęć),
2) projekt planu finansowego przedszkola,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych.
4. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej przygotowują projekt statutu oraz jego zmian i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola.
6. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola
§ 12
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola i stanowi reprezentację rodziców wychowanków.
2. Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych , uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci
3. Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu w roku szkolnym; w skład Rady Rodziców wchodzą członkowie Rad Oddziałowych, wybrani przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału
4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalenie regulaminu swojej działalności,
2) opiniowanie projektu planu finansowego,
3) wybór dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
4) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola,
5) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego,
6) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty,
7. W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola, wicedyrektor, nauczyciele lub inne zaproszone osoby.
§ 13
1.Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
2.Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań przedszkola.
3.Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:
1) zasady pozytywnej motywacji,
2) zasady partnerstwa,
3) zasady wielostronnego przepływu informacji,
4) zasady aktywnej i systematycznej współpracy,
5) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
4. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor przedszkola
5.Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola poprzez:
a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej,
b) organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola,
c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola,
d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów,
2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów,
3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:
a) uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów,
b) kontakty indywidualne przewodniczących organów.
6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.
ROZDZIAŁ 6
Organizacja pracy Przedszkola
§ 14
1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,
2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,
3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez Przedszkole.
§ 15
1.Do przedszkola uczęszczają dzieci, w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust.2
pkt 1 i 2.
2.Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w którym kończy 9 lat.
1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku,
2) dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
3) wszystkie dzieci 3 – 4 i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
4. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

§ 16
1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:
1) nauczycieli obowiązuje w tym zakresie podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
2) zestaw programów dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
3) dyrektor zespołu podaje do publicznej wiadomości zestaw programów, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
4) 14 października obchodzony jest dzień patrona pod nazwą Urodziny Kubusia Puchatka.
§ 17
1.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: religia, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna lub inne zajęcia zaproponowane przez rodziców finansowane z budżetu przedszkola.
3. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
4.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) 3 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci,
2) kuchnię i jadalnię,
3) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
4) salkę zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
5) dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

§ 18
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Zespołu, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.
2.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora
1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godziny; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 – 16.00, w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie od 8.00 – 13.00, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
2) czas pracy w przedszkolu w roku szkolnym trwa od 1 września do 31 sierpnia każdego roku
3) przerwa wakacyjna trwa naprzemiennie w lipcu lub w sierpniu każdego roku i jest wykorzystywana na przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych, remontowych i porządkowo – gospodarczych oraz wykorzystanie należnych urlopów wypoczynkowych pracowników
§ 19
1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora zespołu na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny, zgodnie z oczekiwaniami rodziców (prawnych opiekunów).
2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danymi oddziałami ustalają dla tych oddziałów szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia znajduje się w dziennikach zajęć każdego oddziału, uwzględnia wiek i możliwości dziecka oraz treści programowe.
3.W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania
i kształcenia dzieci – nauczyciele starają się zagospodarować czas pobytu dziecka
w przedszkolu z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i zaleceniami rozporządzenia w sprawie podstawy programowej.
4. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 dyrektor przedszkola odpowiada za organizację i realizację zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań
5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą z wykorzystaniem:
1) Materiałów i funkcjonalnych zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych
i rekomendowanych przez MEN
2) Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii
3) Platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela w tym kart pracy
6. Komunikacja nauczyciel – dziecko – rodzic odbywać się będzie:
1) Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola
2) Drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms
3) Drogą mailową lub na zamkniętej grupie Facebooka, Messengera lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej
7. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową i programy z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy kształcenia na odległość
8. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści z podstawy programowej. Planując pracę z dziećmi powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne dzieci, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego
9. W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa będzie realizowana za pomocą zdalnego nauczania, ocenianie osiągnięć edukacyjnych dzieci będzie polegało na monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez:
a) zdjęcia lub filmiki z wykonywanych zadań
b) rozmowy telefoniczne
c) komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów np. Messenger
d) kart pracy, odesłane przez pocztę elektroniczną

ROZDZIAŁ 7
Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu
§ 20
1. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu są pokrywane przez rodziców lub opiekunów.
2. Usługi świadczone przez przedszkole są realizowane bezpłatnie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. Dziecko 6- letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Za usługi opiekuńczo- wychowawcze świadczone przez przedszkole w wymiarze przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opłata wynosi 1,00 za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
4. Dzienną stawkę żywieniową na dany rok szkolny ustala dyrektor zespołu
w porozumieniu z organem prowadzący
5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice w złożonej deklaracji
6. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego posiłku; (śniadania lub obiadu), dwóch posiłków (śniadania i obiadu lub obiadu i podwieczorku) lub trzech posiłków (śniadania, obiadu i podwieczorku).
7. Opłatę miesięczną za korzystanie z wyżywienia dziecka stanowi iloczyn dni pobytu dziecka w przedszkolu oraz dziennej stawki żywieniowej ustalonej dla danego dziecka w zależności od rodzaju posiłków z których dziecko korzysta
8.Opłaty za przedszkole dokonywane są z dołu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego, przelewem na numer rachunku bankowego.
9. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola, wnosząc opłatę
w wysokości ustalonej stawki żywieniowej oraz kosztów przygotowania posiłków, które wynoszą 100% stawki żywieniowej.
10. Szczegółowe zasady odpłatności za świadczenia Przedszkola i wyżywienie regulują odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ 8
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 21
1. „Pracownikami przedszkola są: dyrektor zespołu, wicedyrektor zespołu, nauczyciele, pomoce nauczycieli, intendentka, woźna, kucharka, pomoc kucharki, konserwator.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
3. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie ustalonym w planie urlopów, zgodnie z przerwą w pracy przedszkola.
4. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowego zakresu obowiązków, który znajduje się w aktach osobowych.
5. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
§ 22
1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem,
2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia,
3) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach,
4) kontrola obecności dzieci na zajęciach,
5) powiadomienie dyrektora o wypadku dziecka,
6) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu Regulaminem wycieczek i spacerów,
7) w sytuacji nagłej i uzasadnionej nauczyciel może opuścić oddział, pod warunkiem że zapewni dzieciom opiekę innej upoważnionej osoby,
8) Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p – poż.,
9) podczas zabaw i zajęć wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić innego pracownika przedszkola,
10) przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać.
2. Pracownicy obsługi przedszkola – pomoc nauczyciela i woźna – współdziałają z nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i szczególnej opieki nad dziećmi:
1) podczas organizowania w przedszkolu zabaw i zajęć wymagających szczególnej opieki i ostrożności,
2) podczas organizowania spacerów i wycieczek w grupie dzieci
3) w szczególnych sytuacjach wynikających z organizacji pracy przedszkola (uroczystości, teatrzyki, wycieczki itp.) inny

§ 23
1.Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców,
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka,
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska,
4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych,
5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego,
7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica,
8) prowadzenie zebrań z rodzicami w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
9) organizowanie zajęć otwartych,
10) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 24
1. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:
1) udział w opracowywaniu planu pracy przedszkola ,
2) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale,
3) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu,
4) wybór programu wychowania przedszkolnego,
5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z przepisami prawa,
6) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców,
7) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka,
8) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych,
9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
10) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi,
11) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy,
12) dbałość o estetykę pomieszczeń,
13) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał,
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
15) nauczyciel ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy.

§ 25
1.Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:
1) prowadzenie wnikliwej i rzetelnej obserwacji w celu poznania i określenia potrzeb rozwojowych dzieci i ustalenia kierunków pracy z dzieckiem,
2) dokumentowanie obserwacji na podstawie narzędzi badawczych ustalonych, opracowanych i zatwierdzonych przez radę pedagogiczną,
3) sporządzanie wniosków z prowadzonych badań i przedstawianie ich na posiedzeniach rady pedagogicznej,
4) informowanie rodziców o wynikach obserwacji i o postępach dzieci,
5) wspieranie dzieci uzdolnionych i wymagających pomocy.
§ 26
1.Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:
1) nawiązywanie kontaktu z pracownikami poradni: pedagogiem, psychologiem,
i z instytucjami pomagającymi rodzinie i dziecku,
2) organizowanie spotkań ze specjalistami dla dzieci i rodziców,
3) udział w omówieniu pracy z logopedą, tyflopedagogiem, nauczycielem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, nauczycielami zajęć rytmicznych,
4) kierowanie dzieci do specjalistów w porozumieniu i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).,
5) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych.
ROZDZIAŁ 9
Prawa i obowiązki dziecka
§ 27
1. Każde dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z konwencji praw dziecka i obowiązki.
2. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) życzliwego i podmiotowego traktowania,
2) wypowiadania własnych przemyśleń, poglądów, przekonań,
3) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową odpowiedź),
4) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
6) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze,
7) rozwoju, z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
8) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązywania,
9) nagradzania wysiłku,
10) współdziałania z innymi,
11) badania i eksperymentowania,
12) różnorodnego, bogatego w bodźce otoczenia,
13) ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
14) współpracy nauczyciel- dziecko, która powinna opierać się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,
15) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
wypoczynku, kiedy jest zmęczone,
16) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
17) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
1) szanować kolegów i wytwory ich pracy,
2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki,
3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,
5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,
6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,
7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych,
8) Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela,
9) Przestrzegać higieny osobistej,
10) Wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe w miarę swoich możliwości.
§ 28
1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić dziecko (z wyłączeniem dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym) z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci i uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielami przedszkola w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego
2) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej
3) nie uczęszczaniu dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 2 miesiące
4) rezygnacja rodzica z usług Przedszkola
2. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:
1) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków,
2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola,
3) podjęcie uchwały o skreśleniu,
4) pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy,
5) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia, po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.
3. Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą przygotowuje dyrektor. Decyzja ta powinna zawierać:
1) oznaczenie organu wydającego decyzję,
2) datę wydania decyzji,
3) oznaczenie strony, której decyzja zostanie wydana,
4) powołanie podstawy prawnej,
5) rozstrzygnięcie,
6) uzasadnienie faktyczne i prawne,
7) czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.
ROZDZIAŁ 10
Postanowienia końcowe
§ 29

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
4. Z treścią statutu można się zapoznać na stronie internetowej przedszkola oraz w szatni, w kąciku dla rodziców
5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie z dnia 27.10.2020r.
6. Statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 18.01.2021 r.

 

 

 

 

 

Regulamin placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

NALEŻĄCEGO DO PRZEDSZKOLA

IM. KUBUSIA PUCHATKA W SADOWIE

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi

2. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, ewentualnie porządkować – odpowiedzialny jest pracownik zajmujący się porządkiem w obejściu przedszkola

3. Z urządzeń w obejściu przedszkola mogą korzystać dzieci do lat 10

4. Na terenie placu zabaw dzieci wchodzą pod opieką nauczyciela lub osób dorosłych w godzinach pracy przedszkola

5. na terenie placu zabaw zabrania się:

– wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

– palenia papierosów

– niszczenia sprzętu i urządzeń

– zaśmiecania terenu

– wprowadzania zwierząt

– używania urządzeń zabawowych niezgodnie z przeznaczeniem

6. Każdy uszkodzony sprzęt należy eliminować i zgłosić dyrektorowi placówki

TELEFONY ALARMOWE

pogotowie ratunkowe – 999

straż pożarna – 998

policja – 997

ogólny – numer alarmowy 112

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego,
zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych
przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co
umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego
wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
Zadania przedszkola
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmiani zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym;
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika
brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym
nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne,
skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki,
materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki
w szkole:
1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych osób;
3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu,
np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa
dłuższe lub krótsze;
6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje
własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą
do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną
emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku
do nich życzliwość i troskę;
11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji
wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz
przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas
odpoczynku;
6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami
społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich
indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty
werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim
otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego
ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych,
konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim
otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim
w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski
na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od
medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie
napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom,
nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np.
dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa
piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne
różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci
w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia
Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa
w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej
kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub
zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca
na kartce papieru;
9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe
(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski
ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia,
układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów
i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń
i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje
z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji
użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami
dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem,
w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je,
rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz,
burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew,
zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,
konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
22) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej,używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych
wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;
23) reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np.obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.
Warunki i sposób realizacji
1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia
wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu
dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas
spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna
jest samodzielna zabawa.
2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych,
których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno
w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka
wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy
z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich
oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.
7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć  i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.
Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów),
a nawet ich komponowania.
15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych, np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione, które odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka od momentu przekazania dziecka nauczycielowi oraz od momentu odebrania dziecka od nauczyciela.

 

 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka

 

 1. W godzinach od 6.30 – 8.00 dzieci przyprowadzane są do sali zbiorczej. Od godziny 8.00 czynne są już wszystkie oddziały. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danego oddziału.

 

 1. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

 

 1. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.

Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 1. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

 

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dziecko z przedszkola odbierane jest przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione na piśmie. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 

 1. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

 

 

 

 1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i okazać go na żądanie nauczycielki

 

 1. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

 

 1. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

 

 1. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 1. Odbiór dziecka następuje do godziny 16.00 na sali zbiorczej.

 

 

 

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola

 

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00

 

 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

 

 1. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyska informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

 

 1. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

 

 1. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

 1. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 2. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.