Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu https://przedszkolesadow.pl/

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://przedszkolesadow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisów internetowych prowadzonych przez Przedszkole im Kubusia Puchatka w Sadowie

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2008r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Powody Wyłączenia:

 • brak formularza kontaktowego
 • dostępność plików cyfrowych – są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty w formie skanu lub plików graficznych przesłane w celu publikacji na naszym portalu

Aktualnie trwają prace nad doprowadzeniem do pełnej zgodności z wymaganiami określonymi ustawą.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową w kwestiach informatycznych jest  Patrycja Katryniok, nr tel.: 34 356 13 71
e-mail: puchatek.sadow@interia.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail: puchatek.sadow@interia.pl lub telefonicznie pod nr: 34 356 13 71.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, pod adresem internetowym www.rpo.gov.pl/pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Budynek Przedszkola im. Kubusia Puchatka mieści się przy ul. Spółdzielczej 1 w Sadowie
 • Do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane od strony ul. Spółdzielczej. Budynek jest jednopiętrowy, na wyższe piętro prowadzą schody, które nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych, budynek nie posiada windy.
 • Sekretariat znajduje się na piętrze.
 • Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

APLIKACJE MOBILNE

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie nie posiada aplikacji mobilnych.