Kategorie
Archiwum

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA
W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
  59 ze zm.) oraz

Wytyczne GIS, MZ i MEN

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, obejmujące wszystkich pracowników Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie oraz rodziców i dzieci uczęszczających do placówki.
 2. Celem Procedury jest:
 3. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
 4. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką
  nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 5. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.Decyzja o potrzebie uczęszczania dziecka do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie powinna być podjęta przez rodziców/opiekunów prawnych w uzasadnionych przypadkach, po przeanalizowaniu ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19. Rodzic/opiekun prawny, deklarując potrzebę uczęszczanie dziecka na wybrane zajęcia, jest zobowiązany do wypełnienia stosownych deklaracji.

§2.

PRACA PRZEDSZKOLA W REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ustala się następujące godziny pracy Przedszkola: od 6.30- 16.00
 2. Do placówki mają wstęp tylko zdrowi pracownicy przedszkola i dzieci.
 3. Pierwszeństwo skorzystania z zajęć mają dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni są:
 4. oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 5. oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służb mundurowych, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 6. oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem handlu, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 7. oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19,
 8. oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem jednostek systemu oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane
  z zapewnieniem opieki mieszkańcom Gminy Koszęcin.
 9. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci – będą zastosowane dodatkowe kryteria, w następującej kolejności, przy założeniu, że a) jest najistotniejszym kryterium i przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce/ opiekun/-owie prawny/-ni pracuje/-ą:
 10. a) dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,
 11. b) dziecko osoby samotnie wychowującej,
 12. c) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich).
 13. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali nie może przekraczać 12- sala duża, 5 dzieci-  sale małe,  przy założeniu, że minimalna przestrzeń dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 4 m2.
 14. Każda grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej sali. W zakresie opieki
  nie obowiązuje dotychczasowy podział na grupy.
 15. Pobyt dziecka w przedszkolu jest rejestrowany przez nauczyciela sprawującego nad nim opiekę.
 16. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 17. Jeżeli dziecko ma symptomy zakażenia koronawirusem i pomiar temperatury będzie podwyższony, dziecko nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
 18. Niedopuszczalne jest przyjście dziecka do Przedszkola, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.

§3.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom życia przedszkolnego (m. in. zaopatrzenie w odpowiednie środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej).
 2. Przy wejściu do Przedszkola umieszcza płyn dezynfekujący, a w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci oraz zakładania i bezpiecznego użytkowania oraz zdejmowania rękawiczek i maseczek.
 3. Dyrektor monitoruje codzienną pracę pracowników Przedszkola na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w szczególności w zakresie:
 1. dezynfekcji powierzchni dotykowych,
 2. dezynfekcji zabawek, przyborów sportowych (np. piłki, skakanki),
 3. usunięcia przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować
  (np. pluszowe zabawki).

  1. Dyrektor organizuje pracę Przedszkola na podstawie zebranych od rodziców/opiekunów prawnych informacji o liczbie zadeklarowanych dzieci w okresie wzmożonego reżimu w warunkach pandemii COVID-19.
  2. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczania pracowników (odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji, dystans społeczny).
  3. Organizuje się zmianowe wydawanie posiłków.
  4. Dyrektor organizuje na terenie placówki tzw. izolatorium – miejsce, w którym będą izolowane osoby wykazujące niepokojące objawy chorobowe sugerujące zakażenie koronawirusem.
  5. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor odsuwa pracownika od pracy oraz:
 4. wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci,
 5. powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu,
 6. pracownika izoluje w izolatorium.
  1. W przypadku korzystania przez dzieci z urządzeń terenowych, Dyrektor sprawdza, czy sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zabezpiecza go przed używaniem.
  2. Dyrektor odpowiada za postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zagrożenia epidemicznego.
  3. Dyrektor informuje rodziców o Procedurze oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do Przedszkola, poprzez umieszczenie Procedury
   na stronie internetowej Przedszkola oraz obok wejścia na teren placówki.

 §4.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pracownik placówki decyzją lekarza nie przychodzi do pracy i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora.
 3. Do placówki wszyscy pracownicy wchodzą wyznaczonym wejściem i wychodzą z niego wyznaczonym wyjściem.
 4. Pracownicy bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk według instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją (instrukcje powinny być umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 5. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.

                                                               

 

Pracownicy pedagogiczni:

 

 1. pracują według  ustalonego  przez  Dyrektora harmonogramu z wyznaczonymi grupami dzieci,
 2. wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem,
 3. instruują dzieci, pokazują techniki prawidłowego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce,
 4. przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na plac zabaw
 5. przestrzegają zasad korzystania z placu zabaw, szkolnych boisk przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi,
 6. nie organizują żadnych wyjść poza teren przedszkola np. spacer do parku,
 7. unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub na placu zabaw ,
 8. wietrzą sale, w których pracują,
 9. dbają o usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, pluszowe zabawki, dywany,
 10. zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra,
 11. odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.
 12. Nauczyciele nie pełniący dyżuru w placówce:
  1. Wykonują pracę zdalną zgodnie z zarządzeniem Dyrektora  w sprawie organizacji pracy Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sadowie z późn. zmianami.
  2. W godzinach pracy placówki są dyspozycyjni (kontakt telefoniczny), aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
 13. Pracownicy obsługi i administracji:
 14. pracują, zachowując szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa,
 15. stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, rękawiczki),
 16. wykonują zadania, utrzymując odległość 2 metrów pomiędzy stanowiskami pracy,
 17. ograniczają kontakt z dziećmi oraz nauczycielami,
 18. wietrzą pomieszczenia, w których pracują,
 19. powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie
  i starannie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem,
 20. wszystkie obszary często używane (np. toalety, ciągi komunikacyjne), regularnie
  i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem oraz środka dezynfekującego,
 21. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni,
 22. tylko intendentka ma wstęp do magazynu, dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, zwracając uwagę na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu; dostawca nie wchodzi na teren placówki, towar zaś zostawia przed drzwiami placówki.
 23. Pracownicy wskazani przez Dyrektora :
 24. odbierają dziecko przyprowadzone przez rodzica/opiekuna prawnego, zachowując wszelkie wymagane zasady bezpieczeństwa epidemicznego, kierują
  go do szatni, a następnie odprowadzają do grupy,
 25. po zakończonych zajęciach po zgłoszeniu przybycia rodzica/opiekuna prawnego odbierają dziecko z sali, kierują do szatni, a następnie odprowadzają do drzwi wyjściowych
  i przekazują rodzicom/opiekunom prawnym.

 §5.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice/opiekunowie  prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie
  w okresie pandemii COVID-19.
 2. Chęć udziału dziecka w zajęciach ,rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają pisemnie do Dyrektora .
 3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania do Przedszkola.
 4. Na podstawie złożonych deklaracji, Dyrektor kwalifikuje dzieci, które będą w pierwszej kolejności uczęszczały do Przedszkola.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco do przekazywania Dyrektorowi lub wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka
 6. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji Dyrektorowi.
 7. Do Przedszkola przyjmowane są tylko zdrowe dzieci, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 8. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem,
  w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.
 9. W czasie pobytu dziecka w Przedszkolu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani
  do odbierania telefonów z placówki.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do:
 11. zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do Przedszkola,
 12. bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów, zabawek do placówki,
 13. systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania,

 §6.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. Z Procedurą postępowania z dzieckiem chorym rodzice/opiekunowie prawni zostają zapoznani w dniu złożenia deklaracji, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych
  oraz wszystkich pracowników Przedszkola.
 3. W przypadku dziecka, u którego zaobserwowano objawy chorobowe np. temperatura powyżej 37,2 oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe lub które samo zgłasza złe samopoczucie, stosuje się następujący tryb postępowania:
 4. a) nauczyciel zawiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji,
 5. b) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o stwierdzeniu objawów chorobowych,
 6. c) wyznaczony przez Dyrektora pracownik zabezpiecza się za pomocą fartucha ochronnego, maski ochronnej, rękawiczek i bezzwłocznie izoluje dziecko w wyznaczonym pomieszczeniu w Przedszkolu oraz pozostaje z nim, utrzymując min. 2 metrowy dystans.
 7. Po otrzymaniu od Dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka z Przedszkola bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 90 minut.
 8. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi lub jeżeli rodzic/opiekun prawny nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, nauczyciel informuje
  o powyższym fakcie Dyrektora.
 9. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublińcu,
  w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999, w celu ustalenia dalszych działań.
 10. Jeżeli u dziecka, które przebywało w Przedszkolu lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia COVID-19, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Dyrektora placówki.
 11. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika, stosuje się następujący tryb postępowania:
 12. pracownik zgłasza fakt Dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do izolatorium,
 13. Dyrektor wyznacza pracownika do pomocy osobie odizolowanej, który przed przystąpieniem do działań zakłada fartuch ochronny, maskę ochronną, rękawiczki,
 14. c) pracownik wyznaczony do pomocy oraz osoba odizolowana utrzymują między sobą
  2 metrowy dystans,
 15. d) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 §7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Sadowie w okresie pandemii COVID-19 wchodzi w życie z dniem jej publikacji
  i obowiązuje do czasu zakończenia pandemii COVID-19.
 2. Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności
  za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.
Kategorie
Archiwum

ZARZĄDZENIE NR12/2020 DYREKTORA SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SADOWIE z dnia 19.05.2020

Kategorie
Archiwum

Kapliczki Maryjne

 

Dziecięce Kapliczki Maryjne w domu wykonane cieszą oczy nasze bo są pięknie przyozdabiane

Polskie kapliczki umajone latem,

Barwne i cudne,ubarwione kwiatem,

Otoczone zewsząd grajkami polnymi,

Jego chórami ptakami leśnymi.

Zewsząd się niesie głośne ptactwa granie,

Na chwałę Bożą,kwilenie,śpiewanie.

Przyjrzyjcie się kapliczkom, które zostały tak misternie,  kreatywnie wykonane – by chwalić –  Panią  Wiosenną Majową – MARYJĘ

Kapliczki wykonali :

1.Maria Kaczmarzyk 2.Paulina Dolibóg 3.Oscar Widera 4.Oliwia Jagusiok 5.Lena Sabalińska 6.Zuzia Raj  7.KacperKaloch  8.Fabian Kubiciel 9.Alicja Garbela 10.Kasia Kirsch 11,12,13 Zofia Minkina 14 Adamek Dawid 15 Jakub Sąsała

Kategorie
Archiwum

ZARZĄDZENIE NR10/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SADOWIE z dnia 06.05.2020r. w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu im.Kubusia Puchatka w Sadowie

Kategorie
Archiwum

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE ZDALNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE ZDALNEJ

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RORO) informuję Panią/Pana, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadowie ul. Powstańców Śl.72  reprezentowany przez dyrektora ZSP w Sadowie.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadowie pełni Pani Dagmara Witczak. Kontakt z Inspektorem możliwy jest na adres skrzynki elektronicznej: dw_iod@onet.pl.
 3. Posiadane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka w postaci imienia i nazwiska, wizerunku – poprzez jego udział w zajęciach – wykorzystywane będą ze względu na konieczność prowadzenia przez placówkę zajęć dydaktycznych zdalnych na podstawie § 3a.1.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492).
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie danych wynika z obowiązku ciążącego na administratorze.
 5. Placówka co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 6. W związku z przetwarzaniem danych, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 7. Posiada Pani/Pan prawo:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

2) usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO);

3) ograniczenia przetwarzania;

4) prawo wniesienia sprzeciwu;

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 3. Pani/Pana będą przetwarzane do czasu ustania epidemii koronawirusa i powrotu do zajęć dydaktycznych w formie standardowej.

 

 

 

Data: 31.03.2019

 

ADO: Małgorzata Wachowska

Kategorie
Archiwum

Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie

W związku z koniecznością prowadzenia nauczania zdalnego informujemy, że będzie ono obowiązywało od 25.03.2020 do 10.04.2020r. (z możliwością przedłużenia na podstawie regulacji prawnych).

Na potrzeby kształcenia na odległość wychowawcy oddziałów  utworzyli dla dzieci  i rodziców zamkniętą grupę w aplikacji facebook (starszaki) i grupy na whatsapp (średniaki  i maluchy). Nauczyciele będą informować rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Można również korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Uczymy się w domu”.

Wychowawcy będą wspomagać dzieci i ich rodziców we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym nauczaniem.